نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان خراسان جنوبي با 12 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالاندیشمندحمید نایبی زاده05632441742خراسان جنوبيبیرجندبیرجند - نبش معلم 25خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
2فعالفیضیهمحمد خادم09151631227خراسان جنوبيبیرجندبیرجند بین طالقانی 6 و 8 کتابفروشی فیضیهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
3فعالنمایشگاه دایمی کتاب بیرجندعبدالرضا انگشتری05632233414خراسان جنوبيبیرجندمیدان شهدا، نبش حکیم نزاری یک شماره 254خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
4فعالپاتوق کتابسید مجتبی حسینی05632224179خراسان جنوبيبیرجندبیرجند خ شهدا - نبش شهداء 3خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
5فعالکتاب سرای سیمرغحسنعلی جلیلی مقدم05632210007خراسان جنوبيبیرجندبیرجند:میدان شهداء،نبش خ دانشگاه2،شماره 2،کتاب سرای سیمرغخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
6فعالکتابسرای ساختمانفاطمه خزیمه نژاد05632239968خراسان جنوبيبیرجندبیرجند -خ مدرس 4-کتابسرای ساختمانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
7فعالکتابشهر ایران ، بیرجندعلی اکبر بیجاری05632223990خراسان جنوبيبیرجندابوذر جنب شهرداری کتابشهر بیرجندخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
8فعالکتابفروشی خوارزمیمحمد حسین رزقی05632222221خراسان جنوبيبیرجندمیدان ابوذر - بلوار مدرس- مدرس 2- پلاک 100- ساختمان خوارزمیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
9فعالکلنیک تخصصی مشاوره،پخش و فروش کتاب و محصولات فرهنگی خراسان جنوبیصغری علی آبادی0563222470خراسان جنوبيبیرجندبلوار مدرس- نرسیده به میدان اول مدرس ضلع غربیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
10فعالاندیشهعلی اکبر ضامن05632722246خراسان جنوبيفردوسفردوس خیابان امام خمینی روبروی تربیت معلم کتابفروشی اندیشهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
11فعالشهر کتاب مبینمرتضی ایادی05632729397خراسان جنوبيفردوسخیابان امام خمینی_شهر کتاب مبینخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
12فعالشهر کتاب مبیناحمد ایادی32729397خراسان جنوبيفردوسخیابان امام خمینی_شهر کتاب مبینخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
13فعالکتاب فروشی وحیدی طبسجواد وحیدی05632832450خراسان جنوبيطبسطبس ابتدای خیابان منتظری کتاب فروشی وحیدیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب