نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان كرمان با 27 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالبانک تست دانشزینب ابراهیم پور03432239140كرمانکرمانسه راه احمدی روبروی کوچه1 طالقانیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
2فعالبانک کتاب آزادیمحمد حسین احمدی03432469600كرمانکرمانکرمان میدان آزادی ابتدای خیابان بهشتی قبل از قنادی پاپا - بانک کتاب آزادیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
3فعالبانک کتاب شعبه 2بهروز احمدی گوکی03432117047كرمانکرمانکرمان بلوار جمهوری نبش چهارراه فرهنگیانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
4فعالدانش نگارحسن خراسانی03432231175كرمانکرمانخیابان مطهری شرقی نبش کوچه 35خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
5فعالزمزم هدایتمنصورصادقی33222637كرمانکرمانکرملن-بزرگراه امام - خیابان شیخ احمد کافی جنوبی نبش کوچه 19- کتابفروشی زمزم هدایتخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
6فعالسپهردانشپریسا جیحونی03432225198كرمانکرمانکرمان-خیابان طالقانی روبروی تکیه فاطمیه کتابفروشی سپهردانشخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
7فعالشهرزبانناصر شهسواری03432454695كرمانکرمانخ شهید بهشتی نرسیده به چهارراه طهماسب آباد قبل از فروشگاه خانه و کاشانه مجتمع ارغوان کتابفروشی شهرزبانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
8فعالطاقچهشهرزاد یوسفی03432470245كرمانکرمانكرمان ميدان كوثر ابتداي بولوار نصر محوطه شهرداري واحد 49خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
9فعالفرهنگمحمدمحهدی سعیدی03432224608كرمانکرمانچهارراه کاظمی - خیابان شریعتی - بعدازبانک صادرات شعبه کرمانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
10فعالفرهنگ2فاطمه بخشنده034322318363كرمانکرمانکرمان بین سه راه و چهارراه احمدی روبروی درمانگاه اردشیر همتیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
11فعالمانوشحامد انوشه03432658244كرمانکرمانبلوار جمهوری،نبش کوچه 48،مجتمع تجاری برج اول،ط 2،شماره 41خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
12فعالماهان کتابماهان کتاب03433243010كرمانکرمانکرمان-بلوار شفا-بلوار پرستار-نبش کوچه شماره 1خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
13فعالهومانشهروز03432434628كرمانکرمانکرمان-بلوار جمهوری - خیابان والفجر شمالی- بین کوچه 13 و 15خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
14فعالپاتوق كتابمحمد سلیم پور03432231466كرمانکرمانکرمان - خیابان مطهری -بین کوچه 54 و 56 پاتوق کتابخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
15فعالپاپیروسشراره شريفي03432461068كرمانکرمانخ. استقلال، مقابل بيمارستان سيدالشهداء، ط. زيرزمينخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
16فعالپیام اندیشهعباس احمدی03432229235كرمانکرمانکرمان خیابان طالقانی نبش طالقانی4 کتابفروشی پیام اندیشهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
17فعالکتاب آزادیفاطمه السادات فریزنی گوهری03432133114كرمانکرمانکرمان - نبش چهارراه احمدیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
18فعالکتاب تابشمحمد ملك حسینی03432235598كرمانکرمانچهارراه احمدی، ابتدای شهاب، كتاب تابشخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
19فعالکتاب تابش 2شهناز نصیری حاجی زاده03432467165كرمانکرمانكرمان ابتداي بهشتي جنب اتوگالري سام، كتاب تابشخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
20فعالکتاب فروشی حاجی پورعباس حاجی پور03432262056كرمانکرمانسه راه احمدی ابتدای خیابان طالقانی کتاب فروشی حاجی پورخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
21فعالکتاب میعادایمان یونسی03432266264كرمانکرمانکرمان خیابان ابن سینا شرقی جنب پارک خواجه خضر ساختمان قائم کتاب میعادخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
22فعالکتابرسان کرمانمحمد بدخشان03432222354كرمانکرمانسه راه احمدی نبش کوچه 33 کتابرسان کرمانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
23فعالالمهدی (عج)محمد پورصالحی عباس آبادی03434261722كرمانرفسنجانخیابان شهید بهشتی کوچه مسجد جامع کتابفروشی المهدی (عج)خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
24فعالفرهنگستان سیرجانمحمد جواد علیزاده03442203200كرمانسیرجانسیرجان- خ خیام جنب سینما- کتابفروشی فرهنگستانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
25فعالکلکمژگان تقی زاده رحمت آباد03444213258كرمانبمخیابان شهید صدوقی مقابل بانک ملت مرکزی کتاب فروشی کلکخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
26فعالکتابفروشی پدربزرگفاطمه رضازاده مشیزی03433527516كرمانبردسیرخیابان غلامحسین پور.بوستان مادر.کتابفروشی پدربزرگخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
27فعالبانک کتاب آزادیسید محمد جواد قرشی03443212087كرمانجیرفتمیدان امام خمینی(ره)-خیابان تختی شمالی-مجتمع آموزشی مبتکرانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
28فعالنشر دانشعلی شریفی03443216510كرمانجیرفتخیابان تختی جنوبی- جنب اداره پستخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب