نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان كردستان با 25 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالانتشارات کردستانعبدالرحيم محمودي08733125966كردستانسنندجچهارراه شهدا، پاساژ عزتي، ط. همكف، پ5-فروشگاه کردستانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
2فعالتوحیدعبدالله زاهدی33170853كردستانسنندجچهار راه شهدا- پاساز عزتی- کتابفروشی زاهدیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
3فعالتوحیدحسين قوامي08733170853كردستانسنندجسنندج- چهار راه شهدا- پاساژ عزتیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
4فعالروشنبیرسمیه حسینی33152579كردستانسنندجسنندج- چهار راه شهدا- پاساژ عزتیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
5فعالزانکوابوبکر دستوره0873127803كردستانسنندجسنندج چهارراه شهدا پاساژ عزتی طبقه اول کتابسرای زانکوخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
6فعالصادقزریان محمدی08733172115كردستانسنندجسنندج- خیابان شهدای جنوبی- پاساژ ابیدر- کتابفروشی صادقخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
7فعالمهرگانسياوش احمدي0873288897كردستانسنندجسنندج خ پاسداران سراي وكيلي واحد ٦ كتاب مهرگانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
8فعالنیشتمانشایسته محمودی08733172115كردستانسنندجخیابان شهدا پاساژ آبیدرخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
9فعالپیشواهاجر شيخي08733154070كردستانسنندجسنندج- چهار راه شهدا- پاساژ عزتیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
10فعالچیستا سنندجسامان نیک روزی08733287195كردستانسنندجخیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان ط همکف واحد 159خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
11فعالکاردوخمحمود شالیاری08733162968كردستانسنندجخیابان شهدای جنوبی، پاساژ آبیدر، پلاک 9خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
12فعالکانی کتیبشوان طاهری08733152568كردستانسنندجچهارراه شهدا پاساژ عزتی طبقه اول کانی کتیبخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
13فعالکتاب شهرمحمد کاوان ابراهیمی08733291859كردستانسنندجخیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان واحد 291خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
14فعالکتاب نالیساسان امجدی08733162968كردستانسنندجخیابان شهدا، خیابان امام خمینی، خیابان شهدا، پاساژ آبیدر، طبقه همکفخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
15فعالکتابسرای قلممحب زندسلیمی08733243552كردستانسنندجسنندج خیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان طبقه اول واحد 290خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
16فعالکتابفروشی احمدیمحموداحمدی33173885كردستانسنندجخیابان شهدای جنوبی -پاساژابیدر-کتابفروشی احمدیخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
17فعالکتابفروشی دانشمندمسعود درویی08733284351كردستانسنندجخیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان طبقه همکف واحد 151 کتابفروشی دانشمندخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
18فعالکتابفروشی فرهنگخشایار متی پور08733287455كردستانسنندجخیابان پاسداران پاساژ شاهو کتابفروشی فرهنگخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
19فعالزانکوشرافت صفری08738728195كردستاندیواندرهخیابان امام روبروی بانک تجارت داخل کوچه کتاب فروشی زانکوخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
20فعالکتاب فروشی و فروشاه فرهنگی هنری رهاامیر عادل تختی08738237993كردستانبیجارخیابان شهدای شمالی مجتمع تجاری اریکه گروس طبقه اول واحد 80خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
21فعالمهرگانقاسم آیینی08735228648كردستانقروهخیابان سید جمال الدین پاساژ کریمی. واحد 8 . کتاب سرای مهرگانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
22فعاللورکافاطمه عباسی08734551241كردستانمریوانمریوان، خیابان جمهوری، پاساژ عدالت،طبقه دوم خانه کتاب لورکاخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
23فعالکتاب هرمسآریز رشیدی08734546892كردستانمریوانخیابان جمهوری ـ پاساژ عدالت ـ طبقه دوم ـ کتاب هرمسخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
24فعالکتابسرای اندیشهنصراله عارفی نژاد08734533530كردستانمریوانخیابان جمهوری، پاساژ عدالت، طبقه 1+خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
25فعالفرهنگسرای هنرواندیشهآزاد حسنی08736231582كردستانسقزنرسیده به میدان جمهوری - جنب عکاسی برادران - فرهنگسرای هنر و اندیشهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
26فعالکتابسرای الوانبهزاد غفوری قرنی08736212242كردستانسقزخ 22بهمن روبروی اداره ثبت احوال کتابسرای الوانخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
27فعالکتاب آیندهشیرکوه سلیمی08734264567كردستانبانهخیابان بیمارستان.جنب پاساژ مولوی کرد.کتاب آیندهخرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب
28فعالکتابفروشی کاروانسید عزیز حسنی08734267055كردستانبانهکردستان -بانه - خ امام - کوچه ساناز 9خرید اینترنتی کتاب کتب خرید کتاب