لیست فروشگاه ها

  • نام استان : كردستان
  • تعداد کتاب فروشی های فعال : 35 کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر وضعیت اعتبار امکانات
1 آراس سعدی سجادی 08733128341 سنندج
مشاهده جزئیات
2 انتشارات آمیار رفيق صالحي 08733153625 سنندج
مشاهده جزئیات
3 انتشارات کردستان عبدالرحيم محمودي 08733125966 سنندج
مشاهده جزئیات
4 توحید عبدالله زاهدی 33170853 سنندج
مشاهده جزئیات
5 توحید حسين قوامي 08733170853 سنندج
مشاهده جزئیات
6 روشنبیر سمیه حسینی 33152579 سنندج
مشاهده جزئیات
7 زانکو ابوبکر دستوره 0873127803 سنندج
مشاهده جزئیات
8 صادق زریان محمدی 08733172115 سنندج
مشاهده جزئیات
9 مهرگان سياوش احمدي 0873288897 سنندج
مشاهده جزئیات
10 نیشتمان شایسته محمودی 08733172115 سنندج
مشاهده جزئیات
11 پیشوا هاجر شيخي 08733154070 سنندج
مشاهده جزئیات
12 چیستا سنندج سامان نیک روزی 08733287195 سنندج
مشاهده جزئیات
13 کاردوخ محمود شالیاری 08733157210 سنندج
مشاهده جزئیات
14 کتاب شهر محمد کاوان ابراهیمی 08733291859 سنندج
مشاهده جزئیات
15 کتاب فروشی شیخی صالح شیخی 08733154152 سنندج
مشاهده جزئیات
16 کتاب نالی ساسان امجدی 08733162968 سنندج
مشاهده جزئیات
17 کتاب هفت چیاکو منصوری 08733232803 سنندج
مشاهده جزئیات
18 کتابسرای آمیار احمد شکری 08733162306 سنندج
مشاهده جزئیات
19 کتابسرای قلم محب زندسلیمی 08733243552 سنندج
مشاهده جزئیات
20 کتابفروشی احمدی محموداحمدی 33173885 سنندج
مشاهده جزئیات
21 کتابفروشی دانشمند مسعود درویی 08733284351 سنندج
مشاهده جزئیات
22 کتابفروشی فرهنگ خشایار متی پور 08733287455 سنندج
مشاهده جزئیات
23 کتابفروشی مولوی صدیق زاهدی 08733124308 سنندج
مشاهده جزئیات
24 زانکو امید شاه محمدی 08738728195 دیواندره
مشاهده جزئیات
25 کتاب فروشی و فروشاه فرهنگی هنری رها امیر عادل تختی 08738237993 بیجار
مشاهده جزئیات
26 مهرگان قاسم آیینی 08735228648 قروه
مشاهده جزئیات
27 لورکا فاطمه عباسی 08734551241 مریوان
مشاهده جزئیات
28 کتاب هرمس آریز رشیدی 08734546892 مریوان
مشاهده جزئیات
29 کتابسرای اندیشه نصراله عارفی نژاد 08734533530 مریوان
مشاهده جزئیات
30 کتابفروشی نامی محمد سیروان مردوخی 08734528512 مریوان
مشاهده جزئیات
31 فرهنگسرای هنرواندیشه آزاد حسنی 08736231582 سقز
مشاهده جزئیات
32 كتاب مولوي كوردسقز محمدكريم محموديان 08736225107 سقز
مشاهده جزئیات
33 کتابسرای الوان بهزاد غفوری قرنی 08736212242 سقز
مشاهده جزئیات
34 کتاب آینده شیرکوه سلیمی 08734264567 بانه
مشاهده جزئیات
35 کتابفروشی کاروان سید عزیز حسنی 08734267055 بانه
مشاهده جزئیات