نام کتاب فروشی
طرح تابستانه کتاب
استان اردبيل با 5 کتاب فروشی فعال
ردیفوضعیتنام فروشگاهمسئول فروشگاهتلفن ثابتاستانشهرآدرسعکس
1فعالانتشارات یاوریانکاظم ياوريان04533251424اردبيلاردبیلمابين م. امام و م. شريعتي، جنب سرپرستي بانك رفاهخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
2فعالدانشمندان کوچکبهزاد آردن04533710721اردبيلاردبیلخیابان حافظ جنبن بانک کشاورزیخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
3فعالنمایشگاه دائمی کتاب ولایت اردبیلنادر فیاضی04533747777اردبيلاردبیلشهرک کارشناسان میدان شفا مجتمع فرهنگی قرآنی ولایتخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
4فعالدنیزجلیل مقدسی04532525590اردبيلمشگین شهرمیدان امام، اول کوچه ساتیلی، کتابفروشی دنیزخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
5فعالکتابفروشی دانشجو میرزاییوارث میرزایی04532727887اردبيلپارس آبادکتابفروشی دانشجو-میرزایی روبروی بیمارستان ارسخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب
6فعالtestjhjh5555اردبيلآبی بیگلوcccccccccccccccccccccخرید اینترنتی کتاب  کتب خرید کتاب