برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

کرمانشاه ما به دور‌نمای قدیم شهر (الیگارشی - خاندان‌های حکومت گر در کرمانشاهان)


۳۴۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5905-57-5-
تاریخ نشر:۸۲/۱۲/۰۴ قیمت :۲۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۴۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:کرمانشاه - کرمانشاه

معرفی مختصر كتاب
نویسنده در این کتاب تلاش کرده تصویری از تاریخ صد ساله اخیر کرمانشاه به دست دهد. مطالب کتاب در قالب سرگذشت و اقدامات مهم خاندان ها و حکام، همچنین مشاهیر و علمای برجسته این شهر بازگو شده است. کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست طی 9 فصل به اطلاعاتی درباره خاندان های غیر روحانی کرمانشاه اختصاص دارد. فصل اول مختصری است درباره حکمرانان و حکومت در کرمانشاه تا قبل از دوره قاجار. در فصل دوم و سوم، زندگی نامه و اقدامات مهم محمدعلی میرزای دولتشاه (فرزند فتحعلی شاه) درج گردیده است. در فصل چهارم از دوران حکومت امامقلی میرزای عمادالدوله سخن می رود. در فصل پنجم، اقدامات بزرگان شیخوند در حکومت کرمانشاهان بازگو می شود. فصل ششم درباره خاندان های حکومت گر ایل زنگنه است. در فصل هفتم از خاندان های حکومت گر وکیل الدوله سخن به میان آمده است. در فصل هشتم از سرگذشت و اقدامات خاندان کارگزار، و در فصل نهم از خاندان معتضدالممالک سخن رفته است. در بخش دوم که به خاندان های روحانی اختصاص یافته، مطالبی درباره دو خاندان "جلیلی زنگنه کرکوکی" و "آل آقا" فراهم آمده است. صفحات پایانی به اسناد و عکس ها و فهرست منابع و فهرست اعلام اختصاص دارد.


كتاب قبلی كتاب بعدی