برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

مبانی،‌ اصول و شاخص‌های تعلیم و تربیت منابع انسانی سازمان‌های دفاعی مبتنی بر آموزه‌های دینی


۵۲۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-622-6350-98-3
تاریخ نشر:۹۸/۰۷/۱۶ قیمت :۹۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۵۸.۳۰۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در اين کتاب از يک‌سو مباني معرفت‌شناختي، هستي شناختي و انسان‌شناختي تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام و اصول مبتني بر آن بيان شده است؛ مانند امکان شناخت و تعليم، امکان شناخت امور غيبي، ماهيت از اويي و به‌سوي اويي جهان، هدف‌داري هستي، وجود تأثير و تأثر ميان موجودات (رابطه علي و معلولي)، تقسيم‌بندي موجودات ( مادي و فرامادي)، تدريجي بودن عالم ماده و موجودات متعلق به آن، تزاحم در عالم ماده، دوبعدي بودن انسان، کرامت ذاتي انساني فطرت کمال‌جويي و مطلق خواهي انسان، تدريجي بودن شکل‌گيري شخصيت انسان، تفاوت انسان‌ها در ظرفيت و قابليت‌ها، انسان حيوان بالفعل و انسان بالقوه، مختار بودن انسان و جاودانگي و فناناپذيري انسان.


كتاب قبلی كتاب بعدی