برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

جغرافیا و توسعه روستایی "بررسی موردی منطقه گناباد"


۲۵۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۷۵۰۰ نسخه ISBN: 964-5610-09-5-
تاریخ نشر:۷۹/۰۷/۱۲ قیمت :۱۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۸۲۷۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
تحقیق حاضر به منظور سنجش تاثیر عوامل جغرافیایی در توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان گناباد (در جنوب استان خراسان) صورت گرفته و در یک بخش مقدماتی، هفت فصل و یک ضمیمه سامان یافته است .مقدمه به طرح مسئله و ارائه کلیاتی از موضوع بحث اختصاص دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از :محدوده مطالعه، برخی علل عقب ماندگی روستاها، اهداف تحقیق، فرضیه‌ها، روش، منابع و دامنه تحقیق .در فصل اول "مبانی نظری تحقیق "تشریح شده است .در فصل دوم "ویژگی‌های طبیعی بخش مرکزی شهرستان گناباد "توصیف شده است .فصل سوم به "مطالعه ساختار جمعیت روستایی گناباد و ویژگی‌های جغرافیایی آن "اختصاص یافته و در فصل چهارم "ساختار فضایی روستاهای بخش مرکزی گناباد "بررسی شده است" .بررسی ساختار اقتصادی روستاهای بخش مرکزی گناباد "موضوع فصل پنجم کتاب است .فصل ششم "در جستجوی راهبردهای توسعه "نام گرفته و در فصل هفتم نتیجه تحقیق و پیشنهادها و توصیه‌های مولف در زمینه موضوع تحقیق به طبع رسیده است .در بخش ضمیمه، حوضه آبریز کلات بررسی شده و پیشنهادهایی به منظور بهره‌برداری بهینه از توانایی‌های آن فراهم آمده است . فهرست الفبایی منابع و ماخذ پایان بخش کتاب است .


كتاب قبلی كتاب بعدی