برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

آینده فراانسانی ما: پیامدهای انقلاب بیوتکنولوژی


۳۸۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-489-043-7
تاریخ نشر:۹۰/۰۳/۰۴ قیمت : ریال
كد دیویی:۹۰۷.۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع این کتاب، بررسی پیامدهای انقلاب بیوتکنولوژیکی است. از این رو برای تبیین موضوع، نخست در چهار مرحله با عنوان‌های: «افزایش دانش دربارة مغز و منابع بیولوژیکی رفتار انسانی»؛ «نوروفارکالولوژی و دست‌کاری احساسات و رفتار»؛ «افزایش طول عمر» و «مهندسی ژنتیک»، ریشه‌های انقلاب بیوتکنولوژی، معرفی و آینده پیش‌روی آن، بررسی شده است. سپس دربارة قابلیت دست‌کاری سرشت انسان، به ویژه از بعد فلسفی مباحثی مطرح شده است. در این مبحث از محوریت داشتن سرشت انسان در فهم درست از نادرست که در اصل همان حقوق بشر است، سخن به میان آمده و از این طریق مفهومی از شأن انسانی، ارائه شده است. در پایان نیز در رویکردی عملی دربارة نگرانی‌های مطرح در حوزة بیوتکنولوژی مطالبی بیان شده و راهکارهایی نیز برای استفادة صحیح از آن، آورده شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی