دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان


مدیر مسئول : نجفی، پیام
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : خ. جی، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) معانت پژوهشی، اتاق 321
صندوق پستی : ۸۱۵۵۱۳۹۹۹۸
تلفن : ۳۵۳۵۴۰۳۳ ، ۳۵۰۰۲۵۷۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۱/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۵۳۵۴۰۳۳
شماره پروانه نشر : ۸۳۵۴ موقت
پست الکترونیکی : publishing88@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۳۱۸۱-۹۶۴],[۹۵۱۷۳-۹۶۴],[۹۶۶۱۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر