دانشگاه شهید چمران اهواز


مدیر مسئول : شفیعی سرارودی، علی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : خوزستان - اهواز
نشانی پستی : م. دانشگاه، دانشگاه شهید چمران اهواز، ابتدای خیابان استاد بیات فر، واحد انتشارات
صندوق پستی : ۶۱۳۵۷۸۳۱۵۱
تلفن : ۳۳۳۳۱۵۴۲ ، ۳۳۳۳۱۵۴۲ ، ۳۳۳۳۰۰۲۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۲
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۳۳۳۱۰۷۲
شماره پروانه نشر : ۶۱۶۷ موقت
پست الکترونیکی : book@scu.ac.ir
وب سایت : http://www.scu.ac.ir
شناسه شابك : [۱۴۱-۶۰۰],[۶۷۱۰-۹۶۴],[۸۶۵۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه شهید چمران اهواز

فهرست كتاب های ناشر