سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی


مدیر مسئول : غلامرضازاده، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : جاده قدیم قم، بعد از کهریزک، مهدی آباد، جاده عبدا... اباد، کیلومتر 1/5 سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه
صندوق پستی : ۱۸۱۷۱۴۵۵۹۱
تلفن : ۵۶۵۴۷۱۹۱ ، ۵۶۵۴۷۱۹۲ ، ۶۶۳۴۸۰۲۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۶/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۵۶۵۴۷۱۹۱
شماره پروانه نشر : ۱۹۹۵ موقت
پست الکترونیکی : iau.isbn@gmail.com
وب سایت : http://www.iaupub.ir
شناسه شابك : [۱۰-۹۶۴],[۲۲۳-۹۶۴],[۴۵۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهباندانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آبادسازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزواردانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمالدانشگاه آزاد اسلامی، مرکز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترتدانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشتدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابندانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگاندانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریزدانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرجدانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزددانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرریدانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهندانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزویندانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرماندانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیلدانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسادانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهردانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوردانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهردانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمساردانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامیندانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهروددانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر و چالوسدانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجنددانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهوازدانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتردانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیاندانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانهپژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمناندانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهراندانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباسدانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد خویدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامپیام سما (وابسته به سازمان مدارس غیر انتفاعی دانشگاه آزاد اسلامی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابوردانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتدانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباددانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضادانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

فهرست كتاب های ناشر