موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی


مدیر مسئول : جعفری، فریده
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. آفریقا، ک. گلفام، پ. 70
صندوق پستی : ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۱
تلفن : ۲۲۰۱۰۶۱۶/۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۱۵
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۲۲۰۵۰۳۳۸
شماره پروانه نشر : ۱۱۲۷۹ موقت
پست الکترونیکی : f.jafari39@yahoo.com
وب سایت : http://www.irphe.ac.ir
شناسه شابك : [۶۴۵۱-۹۶۴],[۹۰۰۰۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

فهرست كتاب های ناشر