«ياد نامه عطا طاهري بويراحمدي»
21/12/1397 12:6

کتاب «بخوان؛ یادنامه عطا طاهری بویراحمدی» به کوشش امراله نصرالهی و مهدی فاموری از سوی موسسه خانه کتاب راهی بازار نشر شد.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، كتاب «بخوان؛ يادنامه عطا طاهري بويراحمدي» به كوشش امراله نصرالهي و مهدي فاموري به تازگي از سوي موسسه خانه كتاب منتشر و راهي بازار نشر شد.

نيكنام حسيني پور در پيشگفتار اين كتاب آورده است:« مرحوم كي عطا طاهري يكي از مردان فرهنگ ساز ايران است. با اينكه دل در گرو  زادگاه  خود داشت و پرورده ايل بود، اما ميهن خود را از بن دندان دوست داشت و در راه اعتلاي آن هيچ  فروگذار نكرد. چون پرورده طبيعت بود و فرهنگ اصيل ايلي داشت، در خانه اش به روي همه باز بود. همه از خوان نعمتش بهره مي بردند. از استاد ايرج افشار،ايران شناس نامي و دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، استاد مسلم ادبيات فارسي تا جوانان گم نام ولي جوياي معرفت به خانه كي عطا رفت و آمد داشتند. هر چه داشت سخاوتمندانه با ايشان تقسيم مي كرد. از نان و نمك تا كتاب و آخرين يافته هاي علمي اش را در طبق اخلاص مي گذاشت.

كتابخواني جدي بود و در امانت دادن آن دستي گشاده داشت. زندگي خود را صرف آموختن و آموزاندن كرده بود و در اين راه هيج دلسرد نشد. كتابخانه اش براي وي مركز جهان بود و براي جوانان آن ديار محل معرفت اندوزي وعشق ورزي با پير خود بود. قلمي روان و خوش خوان داشت و اين لطف نوشته هايش را مي افزود. آثارش به يك معنا حافظه تاريخي و تصويري ايل بود و در راه شناساندن آداب و رسوم ايل منبعي گران سنگ به حساب مي آيد.

امراله نصرالهي نيز در بخش «به جاي مقدمه» كتاب «بخوان؛ يادنامه عطا طاهري بويراحمدي»  نوشته است: «(كي) زمانه ما نه بي نام بود و نه بي نشان. هم نام داشت و هم نشان. نشان اش را نخست مي توان در سيماي آن در كهنه هماره بازاش ديد. دري گشاده به روي دشمن و دوست. در «كي بانو» ديد. همان زني كه در زمستاني سخت، به دور از شوي آگاه خويش، زندگي را به قلمرو شوم جهل وانهاد و رفت؛ در مميرو آن پسرك ميرايي كه تنها هفت بهار را پشت سر گذاشته و به تنها مرغ سپيدش دل بسته بود؛ در «سوار نيمه شبي» كه رو به سپيده دم انقلاب و به اميدي اسب مي دواند؛ در «كي ني نواز» ي كه هرگز هنرش را در گوش خان به زمزمه ننشست؛ در سيماي آن«درختي» كه هرگز اش كشته و فكنده نمي خواست؛ در كوچ، كوچ كه از آن به وادي تاريخ پا نهاد و تاريخي كه آن را به متن ادبيات آراست و نهايت، در سفرنامچه گلگشت در وطن و دفترچه يادداشت هاي آن يارشاطر، ايران شناس بزرگ، زنده ياد ايرج افشار. »

كتاب «بخوان؛ يادنامه عطا طاهري بويراحمدي» شامل بخش هاي مقالات، يادداشت ها، دل نوشته ها و اشعار عطا طاهري و  تصاوير است.

  مقاله هاي «نگاهي مختصر به حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي عطا طاهري بويراحمدي»، «كوچ، كوچ: تجربه نيم قرن زندگي در كهكيلويه و بويراحمد»، « نقدي بر كتاب كوچ، كوچ عطا طاهري بوير احمدي»، «عطا طاهري در آدينه كوچ، كوچ»، «كوچ، كوچ تجربه نيم قرن زندگي در كهگيلويه و بوير احمد»، « مميرو كتابي براي همه» و... در بخش مقالات اين كتاب آمده است.

هجيز تشكري، يعقوب غفاري، بهمن ايزدي، مصطفي نامدار مطلق، امراله نصرالهي، حسن حسيني موردداز، سيد علي سينا رخشنده مند، صدر اله فرخياني، سيمين طاهري، همايون طاهري، مهرداد طاهري، سپهر طاهري يادداشتي در مورد زنده ياد كي عطا طاهري در اين كتاب ارائه داده اند.

كتاب «بخوان؛ يادنامه عطا طاهري بويراحمدي»  به كوشش امراله نصرالهي و مهدي فاموري به شمارگان 500 نسخه و بهاي 40 هزار تومان از سوي موسسه خانه كتاب راهي بازار نشر شد.