فراخوان سومين «دوسالانه ي هنر طراحي كتاب» منتشر شد
20/06/1397 15:25

نشان شيرازه «سومين دوسالانه ي هنر طراحي کتاب» از سوی مؤسسه ي خانه کتاب و معاونت امور فرهنگي با مشارکت معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دي 1397 برگزار مي شود.

 به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، دبيرخانه ي نشان شيرازه «سومين دوسالانه ي هنر طراحي كتاب» از ناشران، طراحان گرافيك، هنرمندان تصويرگر و ساير هنرمندان فعال در صنعت نشر و طراحي كتاب دعوت مي كند با ارسال آثار منتشر شده ي خود در سال هاي 1395 و1396 در اين رويداد شركت كنند.

«سومين دوسالانه ي هنر طراحي كتاب» با هدف تأكيد بر اهميت طراحي يكپارچه و خلاقانه ي پيكره ي «كتاب» به عنوان موضوعي مهم در طراحي گرافيك و صنعت نشر، تشويق هنرمندان، ناشران و دست اندركاران صنعت نشر به ارتقاي جايگاه طراحي كتاب، معرفي و ارائه الگوي مناسب براي طراحي گرافيك كتاب و  تلاش براي بازشناسي و بازآفريني ميراث كتاب آرايي در فرهنگ ايران برگزار مي شود.

گفتني است، نشان شيرازه جايزه اي است كه هر دو سال به «شكل» (فيزيك) كتاب هاي منتشر شده و پديدآورندگان هنري آن (تيم طراحي)، بر مبناي ارزش هاي توأم «زيبايي» و «عملكرد» اهدا مي شود. از آن جايي كه طراحي يكپارچه ي كتاب، باز شدن نقش مدير هنري و حُسن همجواري عوامل هنري كتاب، در سال هاي اخير، در مسير نزديك شدن به جايگاه اصلي و مهم خود است. نشان شيرازه مي تواند هر دو سال و با توجه به واقعيت هاي طراحي كتاب و فضاي مسلط دوره ي برگزاري، فهرست جوايز خود را به جريان حرفه اي و زير شاخه هاي فعال آن تنظيم كند.

نشان شيرازه«سومين دوسالانه ي هنر طراحي كتاب» در دو بخش «پيكره ي كتاب»(كتاب برتر به عنوان پيكره اي واحد و يكپارچه) و « اجزاي كتاب»  (اجزاي كتاب هايي كه كل كتاب به عنوان اثر برتر شناخته نمي شوند)  برگزار مي شود.

بخش مسابقه «پيكره ي كتاب» (كتاب برتر به عنوان پيكره اي واحد و يكپارچه) شامل بخش هاي برترين طراحي «كتاب تصويري» Picture Book، برترين طراحي «كتاب مصوّر» Illustrated Book ، برترين طراحي«كتاب غير تصويري»، برترين طراحي «كتاب علمي ـ آموزشي»، برترين «مدير هنري نشر» و برترين «ناشر حامي طراحي كتاب» است.

 بخش مسابقه ي « اجزاي كتاب» (اجزاي كتاب هايي كه كل كتاب به عنوان اثر برتر شناخته نمي شوند) نيز شامل  بخش هاي برترين طراحي گرافيك «جلد كتاب» با تصوير (تصويرسازي و عكاسي)، برترين طراحي گرافيك «جلد كتاب» با نوشتار (خوشنويسي و تايپوگرافي)، برترين طراحي گرافيك «متن» در صفحه آرايي كتاب هاي گروه سني كودك و نوجوان، برترين طراحي گرافيك «متن» در صفحه آرايي كتاب بزرگسال و برترين طراحي قلم (فونت) متن است.

 به برترين طراحي «كتاب تصويري»، برترين طراحي «كتاب مصوّر»، برترين طراحي «كتاب غير تصويري» و برترين طراحي «كتاب علمي ـ آموزشي» در بخش «پيكره كتاب»، «نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «جايزه ي نقدي40 ميليون ريالي» به هريك از پديدآورندگان هنري در هر كتاب (مدير هنري، طراح گرافيك جلد و متن، تصويرگر، عكاس و ...) تعلق مي گيرد  و «ديپلم افتخار» و «خريد كتاب برگزيده از ناشر تا سقف 60 ميليون ريال»  تعلق مي گيرد.

به «برترين مدير هنري نشر» در بخش «پيكره كتاب» «نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «جايزه ي نقدي 60 ميليون ريالي» تعلق مي گيرد و  به «برترين ناشر حامي طراحي كتاب»  در اين بخش نيز «نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «خريد كتاب از ناشر تا سقف 100 ميليون ريال داده مي شود. » .

همچنين، به هريك از برگزيدگان پديدآورندگان هنري در 5 رشته ي بخش «اجزاي كتاب» «ديپلم افتخار» و «جايزه ي نقدي40 ميليون ريالي» اهدا مي شود و در بخش تقديرشوندگان به يك نفر در 5 رشته بخش اجزاي كتاب «لوح تقدير» و «جايزه ي نقدي 15 ميليون ريالي» داده مي شود.  همچنين، از  برگزيدگان بخش نظري «برترين مقاله» با «ديپلم افتخار» و «جايزه ي نقدي80 ميليون ريالي»  تقدير مي شود و به 3 مقاله تقدير شده «لوح تقدير» و «جايزه ي نقدي 15 ميليون ريالي» داده مي شود.

لازم به ذكر است كه فقط كتاب هايي مجاز به شركت در «سومين دوسالانه ي هنر طراحي كتاب» هستند كه در سال هاي 1395 و 1396 (به استناد شناسنامه ي كتاب) با مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شده باشند و فقط پديدآورندگاني مجاز به شركت در اين رويداد هستند كه نامشان در شناسنامه ي كتاب آمده باشد.

همچنين، در مواردي كه يكي از اجزاي كتاب، به اشتراك، بين دو يا چند هنرمند انجام شده باشد، جايزه تنها به يكي از هنرمندان به انتخاب خودشان اهدا مي شود. تمامي مسئوليت هاي حقوقي ناشي از چنين مواردي برعهده ي شركت كنندگان است. هنرمندان در چنين مواردي بايد فرد نماينده ي جمع را در فرم ثبت نام، معرفي كنند.

شركت كننده در اين جايزه مي تواند هريك از پديدآورندگان هنري يا ناشر كتاب باشد. ضروري است ناشران و هنرمندان با هماهنگي يكديگر در مسابقه شركت  كنند تا احيانا ارسال كتاب هاي تكراري، كار دبيرخانه را دشوار و پيچيده نكند.

از هر هنرمند در هر رشته حداكثر 3 اثر و در مجموع 10 اثر پذيرفته خواهد شد و  تعداد آثار ارسالي از سوي ناشر محدوديتي ندارد، به شرط آن كه ناقص « از هر هنرمند در هر رشته حداكثر 3 اثر و در مجموع 10 اثر پذيرفته خواهد شد» نباشد. آثار دريافت شده به دبيرخانه بازپس داده نخواهد شد.

 بازسازي و آماده سازي كتاب هاي ترجمه شده، در صورتي كه واجد خلاقيت و اثرگذاري طراح گرافيك بر روي نسخه ي زبان فارسي نباشد، از موضوع اين دوسالانه خارج است. از اين جهت لازم است براي داوري دقيق مصداق هاي مورد نظر دوسالانه، نسخه ي اصلي كتاب، به امانت، به دبيرخانه ارسال شود.

براي برگزاري نمايشگاه دوسالانه، در صورتي كه دبيرخانه بخش هايي از طراحي گرافيك يا تصويرگري كتاب هاي منتخب را استفاده كند، از طراحان گرافيك و تصويرگران درخواست خواهد شد بر اساس موازين حرفه اي، صرفا براي مدت برگزاري نمايشگاه، فايل طراحي يا اصل تصويرها را در قبال دريافت رسيد، به برگزاركننده امانت دهند.

بر اساس اين فراخوان، در بخش طراحي قلم فارسي، تنها «فونت» هاي ديجيتال با كاربري رايانه اي براي «متن» كه در كتاب هاي منتشر شده استفاده شده باشند پذيرفته مي شود و تايپ فيس و طراحي حروف پيشنهادي، از موضوع دوسالانه خارج است.

گفتني است،  آثار منتخب و برتر بخش مسابقه «سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب» در كتاب «سومين دوسالانه ي نشان شيرازه» چاپ و به منتخبين، گواهي شركت و يك نسخه كتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

لازم به ذكر است كه شركت دادن كپي در دوسالانه ممنوع است و در هر زمان و هر مرحله از برگزاري دوسالانه كه برگزاركننده مطمئن شود «اثر» مصداق كپي است، علاوه بر حذف آن اثر، تمامي آثار شركت كننده را از رويداد خارج مي كند و در صورتي كه احراز كپي بودن اثر پس از اهداي رتبه و جايزه باشد، برگزاركننده با انتشار خبر رسمي جايزه،  رتبه ي اهدايي را پس خواهد گرفت.همچنين، شكايت حقوقي صاحبان آثار كه اثرشان از سوي ديگري كپي شده باشد، متوجه برگزاركننده نيست و خانه ي كتاب هيچ مسئوليتي - جز حذف آن اثر و تمامي آثار شركت كننده از رويداد و پس گرفتن جايزه و رنبه اهدايي در صورت احراز كپي بودن اثر-در قبال چنين مواردي ندارد و تصميم گيري در موارد گفته نشده و پيش بيني نشده با دبير علمي و رئيس دوسالانه (مديرعامل مؤسسه ي خانه ي كتاب) است.

در بخش نظري «ارائه ي مقاله» «سومين دو سالانه هنر طراحي كتاب» شامل برترين مقاله ي علمي و نظري با موضوع طراحي و گرافيك كتاب و تقدير از پژوهشگران نظري حوزه ي طراحي كتاب و كتاب آرايي است.

بر اساس اين فراخوان، محورهاي بخش نظري بايد همسو با اهداف دوسالانه ي هنر طراحي كتاب و بر اهميت طراحي و خلاقانه ي توليد كتاب بر مبناي ارزش هاي «زيبايي» و «عملكرد» موضوع تحقيق و پژوهش قرار گيرد و شركت در اين بخش براي عموم محققان، پژوهشگران، ناشران، هنرمندان و طراحان گرافيك آزاد است.

چكيده ي مقاله بايد بين 300 تا 350 كلمه به صورت تايپ شده در محيط Word باشد و در آن مسئله، پيكره و نمونه ي مطالعاتي، روش مطالعه و همچنين واژگان كليدي مشخص شود و مشخصات نويسنده يا نويسندگان مقاله از قبيل نام و نام خانوادگي، درجه ي علمي و شغل نويسنده، نشاني پستي و الكترونيكي و تلفن تماس در چكيده درج شود.

همچنين، مقالات ارسالي نبايد قبلا در مجلات يا همايش هاي ديگر ارائه شده باشد و در صورت تأييد چكيده ي مقاله از نويسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقاله خود را جهت بررسي نهايي حداكثر تا تاريخ پنج آذر1397 از طريق پست الكترونيكي به دبيرخانه ي دوسالانه ارسال نمايند. تأييد طرح يا چكيده ي مقاله لزوما به معناي تأييد مقاله نخواهد بود.

گفتني است، آثار منتخب و برتر بخش نظري در كتاب سومين دوسالانه ي نشان شيرازه چاپ و به منتخبين، گواهي شركت و يك نسخه كتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

همچنين، شكايت حقوقي صاحبان مقاله كه اثرشان از سوي ديگري كپي شده باشد، متوجه برگزاركننده نيست و خانه ي كتاب هيچ مسؤوليتي - جز حذف آن اثر و تمامي آثار شركت كننده را از رويداد - در قبال چنين مواردي ندارد و  تصميم گيري در موارد گفته نشده و پيش بيني نشده با دبير علمي و رئيس دوسالانه (مديرعامل مؤسسه ي خانه ي كتاب) است.

  گفتني است، مهلت ارسال آثار به «سومين دوسالانه ي هنر طراحي كتاب» در بخش مسابقه ي طراحي و گرافيك كتاب تا 14 آبان 1397 است و علاقمندان مي توانند چكيده ي مقالات خود را تا 2 آبان 1397و اصل مقالات را تا 7 آذرماه 1397 به دبيرخانه اين جايزه ارسال كنند.

علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره ي نشان شيرازه و مقررات شركت در دوسالانه به درگاه الكترونيكي shirazeaward.ir  مراجعه كنند يا با شماره 66966156  تماس بگيرند.

دبيرخانه سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب در تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان برادران مظفر(جنوبي)، كوچه خواجه نصيرطوسي، شماره ي2، طبقه دوم واقع است.

هيأت داوران بخش طراحي گرافيك پيكره و اجزاي كتاب فرزاد اديبي، علي ثابت، علي خورشيدپور، پژمان رحيمي زاده، مسعود سپهر، سيامك فيلي زاده و علي هاشمي شهركي است و  هيأت داوري بخش نظري «مقالات» يعقوب آژند، مسعود سپهر و مريم كهوند است و  نيكنام حسيني پور، مدير عامل موسسه خانه كتاب رياست سومين دوسالانه هنر طراحي كتاب را برعهده دارد و علي ثابت دبير علمي اين  دوره از جايزه است