لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1350)
چاپ مجدد (1933)
تالیف (2015)
ترجمه (1268)
تهران (3280)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (94)
كمك درسی و آموزشی (19)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (3283) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آبشوران
نويسنده:علی‌اصغر درویشیان - موسسه انتشارات نگاه - 99 صفحه - چاپ 7 سال 1358 - انتخاب
2- آخرین مرحله تحول سرمایه‌داری
نويسنده:مبهال کالتسکی ؛ نويسنده:جورج فی‌ول ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - موسسه انتشارات نگاه - 96 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
3- جامعه‌گرائی و مبارزه سیاسی
نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف ؛ مترجم:محمد امین ؛ مترجم:حیدر ماسالی - موسسه انتشارات نگاه - 108 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 125 ریال - انتخاب
4- جمعبندی سه ساله
نويسنده:حمید اشرف - موسسه انتشارات نگاه - 107 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- جنبش ضد امپریالیستی خلق چین سال 1900 (جنبش پیی هوتایان)
نويسنده: گروه بررسی تاریخ چین ؛ مترجم:جمشید نوائی - موسسه انتشارات نگاه - 126 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
6- جنبش ضد امپریالیستی خلق چین سال 1900 (جنبش ییی هوتویان)
نويسنده: گروه بررسی تاریخ چین ؛ مترجم:جمشید نوائی - موسسه انتشارات نگاه - 126 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
7- جهان بدون جنگ
نويسنده:برنال جان ؛ مترجم:ع. نوریان - موسسه انتشارات نگاه - 258 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
8- جهان هفت عنصری
نويسنده:میخائیل‌واسیلیوویچ واسیلیف ؛ مترجم:نورالدین فرهیخته - موسسه انتشارات نگاه - 304 صفحه - چاپ 2 سال 1359 - انتخاب
9- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان - موسسه انتشارات نگاه - 196 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
10- نقدی بر کتاب اسپارتاکوس
نويسنده:اشرف دهقانی - موسسه انتشارات نگاه - 550 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 329