لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (1144)
تالیف (1229)
ترجمه (37)
تهران (1266)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (90)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1266) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ش‍ام‍ل‌: ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی، ق‍ان‍ون‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ آراء وح‍دت‌ روی‍ه‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور 1373
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - نشر دیدار - 281 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5500 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
2- مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4400 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
3- قانون تجارت به انضمام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آئین‌نامه اصلاحات ثبت تشکیلات و موسسات 00
- نشر دیدار - 282 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
4- رویارویی بزرگ: نبرد اقتصادی آینده ژاپن، اروپا و آمریکا
نويسنده:یوسف تارو ؛ مترجم:عزیز کیاوند - نشر دیدار - 387 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3300 نسخه - 6800 ریال - انتخاب
5- مجموعه آراء وحدت قضائی: هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مدنی - جزائی) سالهای 1328 - 1373
- نشر دیدار - 360 صفحه - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
6- جامعه‌شناسی جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:محمدتقی شیخی - نشر دیدار - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
7- قانون تجارت به انضمام قانون اراده تصفیه امور ورشکستگی و آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات ...
نويسنده:هوشنگ ناصرزاده - نشر دیدار - 282 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3300 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
8- مجمومه قوانین شامل: قانون مدنی، قانون مسئولیت آراء ‌وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نويسنده:هوشنگ ناصرزاده - نشر دیدار - 281 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3300 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
9- مجموعه 1000 تست مدیریت
- نشر دیدار - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
10- تئوریهای مدیریت
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 3300 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 127