لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1684)
چاپ مجدد (251)
تالیف (1495)
ترجمه (440)
تهران (486)
شهرستان (1449)
كودك و نوجوان (397)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (1935) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسلامی انقلاب اوراقوام کامستقبل
مترجم:سرورحسن مبارکپوری ؛ مترجم:مسیح مهاجری - سازمان تبلیغات اسلامی - دیویی: 900 - 240 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 20000 نسخه - 130 ریال - انتخاب
2- نوبه ره: گه لاله یه ک بوقا موسیکی زا راوه یی
- بی نا - دیویی: 700 - 2 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1364 - انتخاب
3- نیکاح وثه لاق
نويسنده:باقر مدرسی‌کردستانی - نشر نویسنده - دیویی: 297.725 - 108 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
4- سوننی و شیعه، ئاژ اوه یه کی ده ستکرده
نويسنده:فتحی شقاقی - سازمان تبلیغات اسلامی - دیویی: 297.417 - 54 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 3000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
5- شه ریعه تی ئیسلام
نويسنده:عبدالکریم مدرس - محمدی - دیویی: 297 - (در2جلد ) - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 2000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
6- سی شه وله زنیدانی فاشیسه به عسیه کانداله عیراق
نويسنده:دارامه حمود - سیدیان - دیویی: 950 - 88 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 4000 نسخه - انتخاب
7- شه ریعه تی ئیسلام
نويسنده:عبدالکریم مدرس - محمدی - دیویی: 297 - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 2000 نسخه - انتخاب
8- فه رهه نگی خال
نويسنده: محمدی‌خال - کتابفروشی محمدی - دیویی: 4fa9.3 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 3 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 2000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
9- اسلامی تحریک کاآغازبعثت سی هجرت تک
نويسنده:محمدجواد باهنر ؛ مترجم:محمدحسین اکبر - سازمان تبلیغات اسلامی - دیویی: 297 - 44 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 10000 نسخه - 40 ریال - انتخاب
10- په‌یامی مافه‌کان ئیمام زین العابدین (س)
- البلاغ - دیویی: 297 - 72 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 194