لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (27)
تالیف (18)
ترجمه (19)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شال بامو (شغال آمد)
نويسنده:فریده لاشایی - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 8fa3.62 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 15000 ریال - 6 -9-92831-964 انتخاب
2- اسکار و خانم صورتی
نويسنده:اریک‌امانوئل اشمیت ؛ مترجم:مهتاب صبوری - بازتاب نگار - دیویی: 843.914 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 ریال - 8 -8-92831-964 انتخاب
3- زندگی در پیش رو
نويسنده:رومن گاری ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 843.914 - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 28000 ریال - 1 -6-92831-964 انتخاب
4- اسکار و خانم صورتی
نويسنده:اریک‌امانوئل اشمیت ؛ مترجم:مهتاب صبوری - بازتاب نگار - دیویی: 843.914 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 11000 ریال - 8 -8-92831-964 انتخاب
5- زندگی در پیش رو
نويسنده:رومن گاری ؛ مترجم:لیلی گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 843.914 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 30000 ریال - 1 -6-92831-964 انتخاب
6- آشفتگی‌های ترلس جوان
نويسنده:روبرت موزیل ؛ مترجم:محمود حدادی - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 833.912 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 964-92831-7-X انتخاب
7- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
8- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 8fa3.62 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 23000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
9- تبارشناسی استبداد ایرانی ما
نويسنده:هوشنگ ماهرویان - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 955 - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 5 -4-92831-964 انتخاب
10- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 8fa3.62 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 18000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4