لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (243)
تالیف (270)
ترجمه (5)
تهران (275)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (275) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص، دیات) و تعزیرات مصوب 1375/3/2، .... به ضمیمه قانون اقدامات...
گردآورنده:هوشنگ ناصرزاده - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 264 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 5500 نسخه - 3500 ریال - 2 -32-5553-964 انتخاب
2- قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: مصوب 1378/6/28 همراه با قانون تشکیل ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.5504 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 9 -36-5553-964 انتخاب
3- قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با مواد ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.5507 - 298 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 4 -33-5553-964 انتخاب
4- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345 - 688 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 5000 نسخه - 13500 ریال - 3 -39-5553-964 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظرات مشورتی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 340.955 - 1270 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 32000 ریال - 3 -42-5553-964 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظرات مشورتی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 340.955 - 1020 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 32000 ریال - 5 -41-5553-964 انتخاب
7- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم‌اسفندماه 1366 قانون‌اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم همراه با...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 343.55052 - 344 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 8 -31-5553-964 انتخاب
8- قوانین چک، سفته، برات: قانون صدور چک با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات قانون برات - سفته ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55096 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 0 -35-5553-964 انتخاب
9- قانون مجازات اسلامی: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات مجازاتهای بازدارنده مصوب دوم خرداد 1375
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -40-5553-964 انتخاب
10- قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 342.5509 - 612 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 12500 ریال - 8 -45-5553-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28