لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (243)
تالیف (270)
ترجمه (5)
تهران (275)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (275) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مدنی: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی (ج 1 و 2 و 3)
گردآورنده:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55 - 234 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3500 ریال - 3 -08-5553-964 انتخاب
2- قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با مواد ...
گردآورنده:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55 - 298 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4000 ریال - 1 -09-5553-964 انتخاب
3- قانون مجازات اسلامی: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات مجازاتهای بازدارنده مصوب دوم خرداد 1375
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 312 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1379 - 5000 ریال - 7 -40-5553-964 انتخاب
4- قانون مدنی: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی (جلد 1 و 2 و 3)
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55 - 242 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1381 - 6000 ریال - 7 -23-5553-964 انتخاب
5- قوانین چک، سفته، برات: قانون جدید صدور چک مصوب 1382/6/2 با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات قانون برات - سفته - چک از قانون تجارت همراه با قانون عملیات ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55096 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 19 سال 1383 - 5000 ریال - 4 -81-5553-964 انتخاب
6- قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: مصوب 1378/6/28 همراه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب [با اصلاحات بعدی تا 1381/7/28
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.5504 - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 18 سال 1383 - 7500 ریال - 0 -97-5553-964 انتخاب
7- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، قانون تشدید ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 29 سال 1383 - 9500 ریال - 9 -67-5553-964 انتخاب
8- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانون تشکیل ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.5505 - 794 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 16 سال 1383 - 24000 ریال - 8 -93-5553-964 انتخاب
9- قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، قانون تجارت الکترونیکی، آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.5507 - 346 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 32 سال 1383 - 12000 ریال - 1 -91-5553-964 انتخاب
10- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده - حضانت - قیم - نمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55016 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 8000 ریال - 4 -64-5553-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28