لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (19)
تالیف (31)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه
نويسنده:عبدالحسین نوایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.071 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 5 -287-459-964 انتخاب
2- صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست
نويسنده:رسول جعفریان - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دیویی: 955.071 - 500 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 11500 ریال - انتخاب
3- صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست
نويسنده:رسول جعفریان - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دیویی: 955.071 - 504 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 6 -6-93906-964-978 انتخاب
4- روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه
نويسنده:عبدالحسین نوایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.071 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 500 نسخه - 30000 ریال - 5 -287-459-964 انتخاب
5- صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست
نويسنده:رسول جعفریان - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دیویی: 955.071 - 504 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 11500 ریال - انتخاب
6- صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست
نويسنده:رسول جعفریان - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دیویی: 955.071 - 504 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 9 -46-5486-600-978 انتخاب
7- صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست
نويسنده:رسول جعفریان - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دیویی: 955.071 - 450 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -45-5486-600-978 انتخاب
8- روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه
نويسنده:عبدالحسین نوایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.071 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 500 نسخه - 19000 ریال - 5 -287-459-964 انتخاب
9- صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست
نويسنده:رسول جعفریان - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دیویی: 955.071 - 956 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 360000 ریال - 2 -45-5486-600-978 انتخاب
10- روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه
نويسنده:عبدالحسین نوایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.071 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 500 نسخه - 28000 ریال - 5 -287-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4