لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(190)
چاپ مجدد (311)
تالیف (321)
ترجمه (180)
تهران (403)
شهرستان (98)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (150)

تعداد یافت شده (501) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب درسی در اقتصاد خرد 1 و 2
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - دیویی: 338.5 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 0 -0-92507-964 انتخاب
2- تحلیل اقتصادی: نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد)
نويسنده:چارلز موریس ؛ نويسنده:اوئن فیلیپس ؛ مترجم:حسن سبحانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 338.521 - 374 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 1 -3876-03-964 انتخاب
3- اقتصاد خرد: برای رشته‌های اقتصاد، مدیریت، و حسابداری
نويسنده:علی دهقانی - ترمه - دیویی: 338.5 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 0 -85-6327-964 انتخاب
4- تئوری و مسائل اقتصاد خرد
نويسنده:دومینیک سالواتوره ؛ مترجم:حسن سبحانی - نشر نی - دیویی: 338.5076 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1384 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 3 -324-312-964 انتخاب
5- اقتصاد خرد
نويسنده:نادر مهرگان - شوق دانش - دیویی: 338.5 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 5 -8-94512-964 انتخاب
6- تئوری اقتصاد خرد
نويسنده:یوسف فرجی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 338.5076 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 3 -038-468-964 انتخاب
7- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:چارلز فرگوسن ؛ مترجم:محمود روزبهان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 338.5 - 270 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 3 -0855-01-964 انتخاب
8- مباحثی در اقتصاد خرد (بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه)
نويسنده:جعفر عبادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 338.5 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 7 -031-459-964 انتخاب
9- اقتصاد بخش عمومی (1)
نويسنده:احمد جعفری‌صمیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 330 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 1 -048-459-964 انتخاب
10- تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی) همراه با حل مسائل
نويسنده:جیمزمیچل هندرسن ؛ نويسنده:ریچارد کوانت ؛ مترجم:مرتضی قره‌باغیان - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 330.0151 - 678 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 4 -451-317-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51