لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(141)
چاپ مجدد (219)
تالیف (350)
ترجمه (10)
تهران (334)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (360) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایجاد سایت در اینترنت
نويسنده:تیم ورسلی ؛ مترجم:محمد رحیم ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 004.678 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 9000 ریال - 5 -573-417-964 انتخاب
2- مرجع سایت‌های اینترنت: ادیان و مذاهب
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 74 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12000 ریال - 1 -049-982-964-978 انتخاب
3- مرجع سایت‌های اینترنت: تربیت بدنی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 21000 ریال - 6 -32-8973-964 انتخاب
4- مرجع سایت‌های اینترنت: حقوق و مبانی بین‌المللی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 14000 ریال - 9 -36-8973-964 انتخاب
5- مرجع سایت‌های اینترنت: تاریخ
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 14000 ریال - 5 -38-8973-964 انتخاب
6- مرجع سایت‌های اینترنت: آموزش و پرورش
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 18000 ریال - 8 -45-8973-964 انتخاب
7- مرجع سایت‌های اینترنت: شیمی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 240 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 29000 ریال - 0 -21-8973-964 انتخاب
8- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی پزشکی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:امیر کوهساریان ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 5 -55-8973-964 انتخاب
9- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی برق و الکترونیک
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 4 -50-8973-964 انتخاب
10- مرجع سایت‌های اینترنت: مدیریت
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 14000 ریال - 4 -33-8973-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36