لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (0)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع): امام علی (ع) از منظر دانشمندان و مستشرقان
زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 297.951 - 408 صفحه - (در14جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 7 -6072-10-964-978 انتخاب
2- مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع): امام علی (ع) و علوم انسانی (3) - اخلاق و عرفان
زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 297.951 - 504 صفحه - (در14جلد ) - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 5 -6076-10-964-978 انتخاب
3- مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع): امام علی (ع) و نهج‌البلاغه
زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 297.951 - 298 صفحه - (در14جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 0 -6071-10-964-978 انتخاب
4- مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع): امام علی (ع) و علوم انسانی (2) - تربیت
زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 297.951 - 548 صفحه - (در14جلد ) - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 8 -6075-10-964-978 انتخاب
5- مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع): امام علی (ع) و علوم انسانی (5) - اقتصاد
زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 297.951 - 320 صفحه - (در14جلد ) - جلد 11 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 9 -6078-10-964-978 انتخاب
6- مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع): امام علی (ع) در آینه شعر و ادب
زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 297.951 - 184 صفحه - (در14جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 4 -6073-10-964-978 انتخاب
7- مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع): امام علی (ع) و علوم انسانی (1) - تاریخ
زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 297.951 - 382 صفحه - (در14جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1 -6074-10-964-978 انتخاب
8- مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع): امام علی (ع) و علوم انسانی (6) - مدیریت و سیاست
زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 297.951 - 442 صفحه - (در14جلد ) - جلد 12 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 6 -6079-10-964-978 انتخاب
9- مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع): امام علی (ع) و علوم انسانی (4) - اجتماعی
زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 297.951 - 436 صفحه - (در14جلد ) - جلد 10 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 2 -6077-10-964-978 انتخاب
10- مجموعه چکیده مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)
زيرنظر:محمدعلی رضایی‌اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع)،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 297.951 - 358 صفحه - (در14جلد ) - جلد 14 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 9 -6081-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2