لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (46)
تالیف (76)
ترجمه (0)
تهران (68)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 5 -38-5958-964 انتخاب
2- گنج رازها: بازنویسی مخزن الاسرار اثر نظامی گنجوی
به‌اهتمام:بهروز ثروتیان ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa1.23 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -04-8084-964 انتخاب
3- گزیده مخزن الاسرار نظامی گنجوی
مصحح:تقی پورنامداریان ؛ مصحح:مصطفی موسوی‌ - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.23 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -148-121-600-978 انتخاب
4- شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:مهدی ماحوزی - زوار - دیویی: 8fa1.23 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 200 نسخه - 185000 ریال - 2 -419-401-964-978 انتخاب
5- پرده سحر سحری: گزیده مخزن الاسرار نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ شارح:رضا انزابی‌نژاد - آیدین - دیویی: 8fa1.23 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -50-5592-964-978 انتخاب
6- مخزن الاسرار نظامی گنجوی
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا مجدآبادی - پروان - دیویی: 8fa1.23 - 106 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 40000 ریال - 1 -41-8333-964-978 انتخاب
7- مخزن الاسرار
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:کامل احمدنژاد ؛ ويراستار:فاطمه اصغری‌مهر - اختران - دیویی: 8fa1.23 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 290000 ریال - 6 -158-207-964-978 انتخاب
8- مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 5 -38-5958-964 انتخاب
9- پرده سحر سحری: گزیده مخزن الاسرار نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ شارح:رضا انزابی‌نژاد - آیدین،یانار - دیویی: 8fa1.23 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -50-5592-964-978 انتخاب
10- مخزن الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا مجدآبادی - پروان - دیویی: 8fa1.23 - 106 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 1 -41-8333-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8