لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (1)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1369
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 0 -13-6192-964 انتخاب
2- کتابنامه پائیز 76: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در پاییز 1376
تهيه و تنظيم: موسسه‌نمایشگاههای‌فرهنگی‌ایران - موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، دبیرخانه نمایشگاه قرآن کریم - دیویی: 015.55 - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 ریال - 9 -08-5505-964 انتخاب
3- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1367
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4 -11-6192-964 انتخاب
4- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1361
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 98 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 964-6192-05-X انتخاب
5- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1368
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2 -12-6192-964 انتخاب
6- کتابنامه زمستان 76: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده‌در زمستان 1376
تهيه و تنظيم: موسسه‌نمایشگاههای‌فرهنگی‌ایران - موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، دبیرخانه نمایشگاه قرآن کریم - دیویی: 015.55 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 ریال - انتخاب
7- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1362
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8 -06-6192-964 انتخاب
8- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1371
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7 -15-6192-964 انتخاب
9- کتابنامه تابستان 76: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در بهار 1376
تهيه و تنظيم: موسسه‌نمایشگاههای‌فرهنگی‌ایران - موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، دبیرخانه نمایشگاه قرآن کریم - دیویی: 015.55 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 ریال - انتخاب
10- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1363
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6 -07-6192-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3