لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(172)
چاپ مجدد (208)
تالیف (336)
ترجمه (44)
تهران (108)
شهرستان (272)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (380) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترجمه و شرح جواهر البلاغه: معانی
نويسنده:سیداحمد هاشمی ؛ مترجم:حسن عرفان - نشر بلاغت - دیویی: 808.04927 - 448 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 3000 نسخه - 22500 ریال - 964-90784-1-X انتخاب
2- آشنایی با علوم بلاغی: معانی، بیان و بدیع
نويسنده:حمید محمدی - مرکز نشر هاجر - دیویی: 297.153 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 3500 نسخه - 112000 ریال - 5 -92-8579-964-978 انتخاب
3- ترجمه و توضیح کتاب جواهر البلاغه: بیان و بدیع
نويسنده:سیداحمد هاشمی ؛ مترجم:علی‌اوسط ابراهیمی - نشر حقوق ‌اسلامی - دیویی: 808.04927 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 4 -9-91718-964 انتخاب
4- جواهر البلاغه فی ادبیات و انشاء لغه العرب
نويسنده:احمد هاشمی - خرسندی - دیویی: 808.04927 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -061-114-600-978 انتخاب
5- معانی
نويسنده:احمد رنجبر - اساطیر - دیویی: 8fa0.42 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 5 -390-331-964 انتخاب
6- اصالت و تجدد در حروف معانی عربی
نويسنده:حسن عباس ؛ مترجم:ابراهیم زارعی‌فر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 492.13 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 9 -1195-00-964-978 انتخاب
7- کتاب المطول
نويسنده:مسعودبن‌عمر تفتازانی - مکتبیه الداوری - دیویی: 808.04927 - 488 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 2000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
8- المطول
شارح:مسعودبن‌عمر تفتازانی - مکتبه الداوری - دیویی: 808.04927 - 483 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 2000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
9- جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیع
نويسنده:احمد الماسی - مطبوعاتی دینی - دیویی: 808.04927 - 448 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 1000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
10- ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ال‍واض‍ح‍ه‌: ب‍ی‍ان‌ و ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ و ال‍ب‍دی‍ع‌ ل‍ل‍م‍دارس‌ ال‍ث‍ان‍وی‍ه‌ و ف‍ق‍ا ل‍ل‍م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ذی‌ اق‍رت‍ه‌ وزاره‌ ال‍ت‍رب
نويسنده:علی جارم ؛ نويسنده:مصطفی امین - الهام - دیویی: 808.04927 - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 2200 نسخه - 230000 ریال - 8 -36-6071-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38