لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (6)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- English for the students of media arts (II): television, photography, theater
نويسنده:مسعود اوحدی ؛ ويراستار:علی مهران - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 428.64 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 30000 ریال - 0 -186-459-964-978 انتخاب
2- English for the students of media arts II (television, photography, theater)
نويسنده:مسعود اوحدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2500 ریال - انتخاب
3- English for the students of media arts (II): television, photography, theater
نويسنده:مسعود اوحدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 10500 ریال - 0 -186-459-964 انتخاب
4- English for the students of media arts (II): television, photography, theater
نويسنده:مسعود اوحدی ؛ ويراستار:علی مهران - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 428.64 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 110000 ریال - 0 -186-459-964-978 انتخاب
5- English for the students of media arts II (television, photography, theater)
نويسنده:مسعود اوحدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 8000 ریال - 0 -186-459-964 انتخاب
6- English for the students of media arts (II): television, photography, theater
نويسنده:مسعود اوحدی ؛ ويراستار:علی مهران - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 428.64 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 70000 ریال - 0 -186-459-964-978 انتخاب
7- English for the students of media arts (II): television, photography, theater
نويسنده:مسعود اوحدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 18000 ریال - 0 -186-459-964-978 انتخاب
8- ترجمه مقابله‌ای متون تخصصی (عکاسی - تولید سیما) هنر
گردآورنده:داود نجفی - ارشد - دیویی: 428.6402453 - 86 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 12000 ریال - 8 -575-115-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1