لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36552)
چاپ مجدد (29195)
تالیف (65497)
ترجمه (250)
تهران (63010)
شهرستان (2737)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (64657)

تعداد یافت شده (65747) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سری تست‌های جامع زیست‌شناسی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - دیویی: 574.076 - 132 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 5000 نسخه - 4800 ریال - 8 -6-90790-964 انتخاب
2- حساب تغییرات
نويسنده:گیلبرت ایمزبلیز ؛ نويسنده:دیوید کورتیس ؛ نويسنده:هربرت اسلات - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 515 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 4200 ریال - انتخاب
3- 650 تست جامع شیمی فیزیک همراه با پاسخهای تشریحی
نويسنده:حسین ایلوخانی ؛ نويسنده:سعید عزیزیان ؛ ويراستار:جلال بصیری‌پارسا - عین‌القضاه - دیویی: 541.3076 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - انتخاب
4- مجموعه سوالات تستی و تشریحی آزمون کارشناسی ارشد حقوق (1367 - 1375)
نويسنده:احمد حقانی - آفرینه - دیویی: 340.076 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
5- اطفال: 1189 تست (پاسخ تشریحی)
گردآورنده:عباس عظیمی‌کیا ؛ گردآورنده:علیرضا پارساپور ؛ ويراستار:کامران قمری - ارجمند - دیویی: 618.9200076 - 528 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 29700 ریال - 7 -26-6095-964 انتخاب
6- 3500 پرسش جامع چهارگزینه‌ای کنکور هنر: مخصوص داوطلبان نظام جدید
نويسنده:محسن نعمت‌خواه ؛ ويراستار:شهرزاد هدایتی - راه اندیشه - دیویی: 707 - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 18500 ریال - 4 -47-6108-964 انتخاب
7- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍س‍ت‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌، زب‍ان‌ ع‍م‍وم‍ی‌، م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ ۱، ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍
نويسنده:زینب فرج‌زاده ؛ ويراستار:مصطفی قویدل - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی ‌فرهنگ ‌مردم - دیویی: 378.1664 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
8- پیک آزمون (7) پیش‌دانشگاهی ریاضی فیزیک
نويسنده:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ نويسنده:محمود موحدی - آیندگان هزار نکته - دیویی: 373.238076 - 46 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 2 -066-373-964 انتخاب
9- هندسه 1 و 2 و ریاضی 3 و 4
نويسنده:مریم روستایی - موسسه دانش‌پژوهان جوان - دیویی: 516.0076 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1381 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 8 -06-7685-964 انتخاب
10- مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای حقوق جزای اختصاصی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ...
نويسنده:سیداحمد باختر ؛ نويسنده:مسعود رئیسی - نشر خط سوم - دیویی: 346 - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 0 -53-6866-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6575