لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وصیتنامه اسپانیائی
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - دیویی: 946.08 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7000 ریال - 5 -08-5541-964 انتخاب
2- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 120000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
3- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 160000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
4- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 200000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
5- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 350000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
6- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 25000 ریال - 0 -575-312-964 انتخاب
7- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 18000 ریال - 0 -575-312-964 انتخاب
8- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 340000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
9- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 50000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1