لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (14)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Histoire de la traduction (entre l'Iran et la France)
نويسنده:المیرا دادور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 65000 ریال - 1 -471-530-964-978 انتخاب
2- مقابله و بررسی آثار ترجمه شده
نويسنده:کتایون شهپرراد ؛ نويسنده:آذین حسین‌زاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 840.9 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 8000 ریال - 6 -944-459-964 انتخاب
3- ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 60000 ریال - 5 -0098-02-600-978 انتخاب
4- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
5- مقابله و بررسی آثار ترجمه شده
نويسنده:کتایون شهپرراد ؛ نويسنده:آذین حسین‌زاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 840.9 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 50000 ریال - 6 -944-459-964-978 انتخاب
6- جستاری در تطبیق ترجمه‌های فرانسه به فارسی
نويسنده:کتایون شهپرراد - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 840.9 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 200 نسخه - 130000 ریال - 6 -0710-02-600-978 انتخاب
7- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 500 نسخه - 26000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
8- Histoire de la traduction (entre l'Iran et la France)
نويسنده:المیرا دادور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 28500 ریال - 1 -471-530-964-978 انتخاب
9- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
10- Traduction de textes scientifiques et techniques Fracais - Persan
نويسنده:نگین بازرگان‌دیلمقانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 70000 ریال - 5 -796-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2