لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه دانش‌گستر: چرخش جوی - درخت نان
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 834 صفحه - (در18جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: درخت نورا - رولندسون
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 850 صفحه - (در18جلد ) - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
3- دانشنامه دانش‌گستر: اتیوپی - الیاف مصنوعی
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 824 صفحه - (در18جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
4- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
5- دانشنامه دانش‌گستر: الیاکازان - بایت
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 830 صفحه - (در18جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: بای جون شه - بیئوکو
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 850 صفحه - (در18جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
7- دانشنامه دانش‌گستر: پا - ترنج
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 844 صفحه - (در18جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
8- دانشنامه دانش‌گستر: ترنجبین - چرخ زندگی
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 840 صفحه - (در18جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
9- دانشنامه دانش‌گستر: صفه - فضل بن سهل
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 842 صفحه - (در18جلد ) - جلد 11 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
10- دانشنامه دانش‌گستر: ملیله - نکتورن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 882 صفحه - (در18جلد ) - جلد 16 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2