لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه دانش‌گستر: صفه - فضل بن سهل
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 842 صفحه - (در18جلد ) - جلد 11 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: ملیله - نکتورن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 882 صفحه - (در18جلد ) - جلد 16 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
3- دانشنامه دانش‌گستر: نکر - هرسی
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 882 صفحه - (در18جلد ) - جلد 17 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
4- دانشنامه دانش‌گستر: سماوی - صفویه
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 850 صفحه - (در18جلد ) - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
5- دانشنامه دانش‌گستر: فضل بن شاذان - کرام، دونالد
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 850 صفحه - (در18جلد ) - جلد 12 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: کرام، رالف - گروه هدفی‌ها
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 826 صفحه - (در18جلد ) - جلد 13 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
7- دانشنامه دانش‌گستر: گروه هشت - ماشین خامه‌گیری
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 810 صفحه - (در18جلد ) - جلد 14 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
8- دانشنامه دانش‌گستر: ماشین خودکار - ملی گرایی
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 826 صفحه - (در18جلد ) - جلد 15 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
9- دانشنامه دانش‌گستر: هرسین - ییهو همراه با نمایه انگلیسی - فارسی
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 838 صفحه - (در18جلد ) - جلد 18 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
10- دانشنامه دانش‌گستر: رولو، سماواتی
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 850 صفحه - (در18جلد ) - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2