لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هزار سال نثر پارسی (با اضافات و الحاقات)
نويسنده:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.8008 - 506 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 0 -002-121-600-978 انتخاب
2- هزار سال نثر پارسی (با اضافات و الحاقات)
نويسنده:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.8008 - 562 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 6 -000-121-600-978 انتخاب
3- هزار سال نثر پارسی (با اضافات و الحاقات)
نويسنده:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.8008 - 596 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 3 -001-121-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1