لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (66)
تالیف (0)
ترجمه (77)
تهران (75)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حسابداری (2)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 760 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 2 -2-91217-964 انتخاب
2- اصول حسابداری (3): مدیریت
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 712 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 2600 نسخه - 58000 ریال - 0 -3-91217-964 انتخاب
3- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1382 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
4- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1389 - 3000 نسخه - 92000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
5- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 3100 نسخه - 33000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
6- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 504 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 2200 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
7- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1383 - 6500 نسخه - 58000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
8- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 760 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 2400 نسخه - 58000 ریال - انتخاب
9- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 576 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 6000 نسخه - 196000 ریال - 4 -07-2691-964-978 انتخاب
10- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 574 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 1200 نسخه - 98000 ریال - 4 -07-2691-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8