لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (65)
تالیف (0)
ترجمه (76)
تهران (74)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 31 سال 1394 - 2200 نسخه - 270000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
2- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1385 - 4700 نسخه - 68000 ریال - انتخاب
3- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - ایرج نوروش،ترمه - 816 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3300 نسخه - 22000 ریال - 8 -07-5700-964 انتخاب
4- حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:جورج فاستر ؛ نويسنده:سریکانت داتار - ترمه - 530 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1000 نسخه - 88000 ریال - 8 -78-6327-964 انتخاب
5- اصول حسابداری (2)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 760 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 2 -2-91217-964 انتخاب
6- حسابداری صنعتی
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ مترجم:علی پارساییان - پاپیروس،پیشبرد - 544 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 4000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
7- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 760 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 2 -2-91217-964 انتخاب
8- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 3300 نسخه - 33000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
9- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1386 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
10- اصول حسابداری: مدیریت
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 712 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 2500 نسخه - 48000 ریال - 0 -3-91217-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8