لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (64)
تالیف (0)
ترجمه (75)
تهران (73)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 598 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1388 - 5000 نسخه - 88000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
2- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 816 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1384 - 6500 نسخه - 68000 ریال - انتخاب
3- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 2200 نسخه - 33000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
4- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 3100 نسخه - 33000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
5- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 602 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1388 - 5800 نسخه - 89000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
6- حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:جورج فاستر ؛ نويسنده:سریکانت داتار - کتاب فرزانه - 512 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 32000 ریال - انتخاب
7- حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:جورج فاستر ؛ نويسنده:سریکانت داتار - ترمه - 530 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1000 نسخه - 88000 ریال - 8 -78-6327-964 انتخاب
8- اصول حسابداری: مدیریت
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 712 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2000 نسخه - 33000 ریال - 0 -3-91217-964 انتخاب
9- اصول حسابداری: مدیریت
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - 712 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 0 -3-91217-964 انتخاب
10- حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:جورج فاستر ؛ نويسنده:سریکانت داتار - ترمه - 530 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 8 -78-6327-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8