لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (66)
تالیف (0)
ترجمه (77)
تهران (75)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1386 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
2- حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:جورج فاستر ؛ نويسنده:سریکانت داتار - ترمه - دیویی: 657.42 - 544 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 8 -78-6327-964 انتخاب
3- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 760 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 2 -2-91217-964 انتخاب
4- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1389 - 3000 نسخه - 92000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
5- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 576 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 5000 نسخه - 68000 ریال - 4 -07-2691-964-978 انتخاب
6- حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:جورج فاستر ؛ نويسنده:سریکانت داتار - ترمه - دیویی: 657.42 - 530 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 4 -66-6327-964 انتخاب
7- حسابداری صنعتی
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ مترجم:علی پارساییان - پاپیروس،پیشبرد - دیویی: 657.42 - 544 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 4000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
8- اصول حسابداری: مدیریت
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 712 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 0 -3-91217-964 انتخاب
9- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 574 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 1200 نسخه - 98000 ریال - 4 -07-2691-964-978 انتخاب
10- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 32 سال 1395 - 2200 نسخه - 290000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8