لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (58)
تالیف (0)
ترجمه (61)
تهران (59)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1387 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
2- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 35 سال 1396 - 3300 نسخه - 290000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
3- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 574 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 1200 نسخه - 98000 ریال - 4 -07-2691-964-978 انتخاب
4- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1393 - 3300 نسخه - 270000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
5- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 814 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1385 - 5000 نسخه - 68000 ریال - انتخاب
6- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 30 سال 1394 - 2200 نسخه - 270000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
7- اصول حسابداری: مدیریت
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 712 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 6000 نسخه - 68000 ریال - انتخاب
8- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1387 - 10000 نسخه - 75000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
9- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
10- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 31 سال 1394 - 2200 نسخه - 270000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7