لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (62)
تالیف (84)
ترجمه (0)
تهران (84)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه آراء وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مدنی - جزائی)
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - خورشید - دیویی: 347.55 - 358 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 9 -09-6361-964 انتخاب
2- مجموعه قوانین درباره قضات، وکلا، کارگشایان، کارشناسان، مترجمین رسمی دادگستری و ...
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - خورشید - دیویی: 347.5501 - 400 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 5 -28-6361-964 انتخاب
3- مجموعه قوانین اساسی و مدنی شامل: متن بازنگری شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظریات تفسیری ...
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - خورشید - دیویی: 342.55023 - 280 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3100 نسخه - 6000 ریال - 9 -26-6361-964 انتخاب
4- مجموعه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ش‍ام‍ل‌: ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی، ق‍ان‍ون‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ آراء وح‍دت‌ روی‍ه‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - خورشید - دیویی: 346.55 - 276 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2100 نسخه - 5000 ریال - 2 -07-6361-964 انتخاب
5- مجموعه آراء وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مدنی - جزائی)
گردآورنده:هوشنگ ناصرزاده - نشر دیدار - دیویی: 349.55 - 360 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 2200 نسخه - 3500 ریال - 0 انتخاب
6- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ضمیمه نظریات تفسیری شورای نگهبان درباره اصول قانون اساسی
گردآورنده:غلامحسین دوانی ؛ گردآورنده:هوشنگ ناصرزاده - خیام - دیویی: 342.55023 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 9 -08-6101-964 انتخاب
7- قانون آئین دادرسی مدنی و ملحقات و تتمیمات آن
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - خورشید - دیویی: 347 - 396 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 9 -12-6361-964 انتخاب
8- مجموعه کامل قوانین جزائی با آخرین اصلاحات به ضمیمه آرا وحدت رویه
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - خورشید - دیویی: 345.55 - 1370 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1378 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 0 -11-6361-964 انتخاب
9- مجموعه قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات شامل قوانین: مجازات جرائم نیروهای ...
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - خورشید - دیویی: 343.55015 - 626 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1380 - 3100 نسخه - 40000 ریال - 1 -16-6361-964 انتخاب
10- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ش‍ام‍ل‌: ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی، ق‍ان‍ون‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ آراء وح‍دت‌ روی‍ه‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور 1373
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - نشر دیدار - دیویی: 346.55 - 281 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5500 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9