لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شعر به دقیقه اکنون
گردآورنده:فیروزه میزانی ؛ گردآورنده:احمد محیط - بوتیمار - دیویی: 8fa1.62 - 562 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 4 -161-404-600-978 انتخاب
2- شعر، به دقیقه اکنون
نويسنده:فیروزه میزانی ؛ نويسنده:احمد محیط - نقره - دیویی: 8fa1.62 - 151 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 9500 ریال - انتخاب
3- شعر، به دقیقه اکنون
گردآورنده:فیروزه میزانی ؛ گردآورنده:احمد محیط ؛ گردآورنده:رضا تقوی - صاحب اثر - دیویی: 8fa1.62 - رقعی (شومیز) - 2000 نسخه - 1750 ریال - انتخاب
4- حسودی به سنگ
نويسنده:فیروزه میزانی - بزرگمهر - دیویی: 8fa1.62 - 79 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 600 نسخه - 2400 ریال - انتخاب
5- شعر، به دقیقه اکنون
به‌اهتمام:فیروزه میزانی ؛ به‌اهتمام:احمد محیط - واژه‌آرا - دیویی: 8fa1.62 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1