لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (35)
تالیف (1)
ترجمه (41)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 664 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
2- مبانی اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:منوچهر عسگری - کوهسار - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -93-7652-964-978 انتخاب
3- کلیات علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 954 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 680000 ریال - 5 -260-185-964-978 انتخاب
4- کلیات علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 952 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 5 -260-185-964-978 انتخاب
5- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 666 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 98000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
6- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
7- نظریه اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 78000 ریال - 6 -180-185-964-978 انتخاب
8- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 300 نسخه - 380000 ریال - 2 -021-185-964-978 انتخاب
9- نظریه اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 300 نسخه - 360000 ریال - 6 -180-185-964-978 انتخاب
10- نظریه اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 300 نسخه - 300000 ریال - 6 -180-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5