لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (9)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 1198 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 85000 ریال - 1 -81-5545-964 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
3- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 656 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 1 -47-5545-964 انتخاب
4- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 690 صفحه - (در14جلد ) - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 4 -33-8637-964 انتخاب
5- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 484 صفحه - (در14جلد ) - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 2 -20-8637-964 انتخاب
6- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 686 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 4 -33-8637-964 انتخاب
7- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 1182 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 120000 ریال - 7 -81-5545-964-978 انتخاب
8- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 554 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 85000 ریال - 5 -72-5545-964-978 انتخاب
9- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 714 صفحه - جلد 12 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 7 -55-8637-964-978 انتخاب
10- چهره‌های موسیقی ایران معاصر
نويسنده:هوشنگ اتحاد - فرهنگ نشر نو - دیویی: 789.0922 - 842 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 770 نسخه - 860000 ریال - 8 -48-8547-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3