لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ بازنويسي:حسن پستا - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 22000 ریال - 4 -345-432-964-978 انتخاب
2- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ بازنويسي:حسن پستا - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 590 - 34 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1365 - 100 ریال - انتخاب
3- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ بازنويسي:حسن پستا - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 590 - 36 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1367 - 120 ریال - انتخاب
4- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 3000 ریال - 9 -345-432-964 انتخاب
5- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 20000 ریال - 4 -345-432-964-978 انتخاب
6- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 12500 ریال - 4 -345-432-964-978 انتخاب
7- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ بازنويسي:حسن پستا - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 590 - 30 صفحه - چاپ 3 سال 1368 - 200 ریال - انتخاب
8- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 4000 ریال - 9 -345-432-964 انتخاب
9- بچه‌های حیوانات
نويسنده:هری مک‌نات ؛ مترجم:عبدالوحید ایزدپناه ؛ بازنويسي:حسن پستا - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 591 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 4 -345-432-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1