لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (67)
تالیف (79)
ترجمه (5)
تهران (83)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (60)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور تاریخی مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 6 -308-459-964-978 انتخاب
2- راهنمای زبانهای باستانی ایران: دستور و واژه‌نامه
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 1 -227-459-964 انتخاب
3- تاریخ مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - بنیاد اندیشه‌ اسلامی - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 300 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- راهنمای زبانهای باستانی ایران: دستور و واژه‌نامه
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 316 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 0 -227-459-964-978 انتخاب
5- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 6 -885-530-964-978 انتخاب
6- دستور تاریخی مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 6 -308-459-964-978 انتخاب
7- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 264 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 7 -174-459-964 انتخاب
8- دستور تاریخی مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 1 -308-459-964 انتخاب
9- ماده‌های فعلهای فارسی دری
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - ققنوس - 109 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
10- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 10500 ریال - 9 -545-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9