لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (66)
تالیف (78)
ترجمه (5)
تهران (82)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (59)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 270 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 7 -174-459-964 انتخاب
2- دستور تاریخی زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 1000 نسخه - 34000 ریال - 964-459-164-X انتخاب
3- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 264 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 7 -174-459-964 انتخاب
4- دستور تاریخی مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 6 -308-459-964-978 انتخاب
5- دستور تاریخی زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
6- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 6 -885-530-964-978 انتخاب
7- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 5 -545-459-964-978 انتخاب
8- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 262 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1000 نسخه - 18500 ریال - 7 -174-459-964 انتخاب
9- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 5 -545-459-964-978 انتخاب
10- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 10500 ریال - 9 -545-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9