لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (67)
تالیف (79)
ترجمه (5)
تهران (83)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (60)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریشه‌شناسی (اتیمولوژی)
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - ققنوس - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 1 -045-311-964-978 انتخاب
2- ریشه‌شناسی (اتیمولوژی)
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - ققنوس - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 770 نسخه - 50000 ریال - 1 -045-311-964-978 انتخاب
3- دستور تاریخی مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 10000 ریال - 1 -308-459-964 انتخاب
4- دستور تاریخی مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 1000 نسخه - 21500 ریال - 6 -308-459-964-978 انتخاب
5- ماده‌های فعلهای فارسی دری
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - ققنوس - 109 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
6- دستور تاریخی زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 1000 نسخه - 34000 ریال - 964-459-164-X انتخاب
7- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 9 -545-459-964 انتخاب
8- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 6 -885-530-964-978 انتخاب
9- مانی به روایت ابن‌الندیم
نويسنده:محمدبن‌اسحق ابن‌ندیم ؛ مترجم:محسن ابوالقاسمی - طهوری - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 7 -16-6414-964-978 انتخاب
10- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9