لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (71)
تالیف (83)
ترجمه (5)
تهران (87)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (63)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.0007 - 272 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1000 نسخه - 13500 ریال - 7 -174-459-964 انتخاب
2- تاریخ مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - طهوری - دیویی: 4fa0.9 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 9 -09-6414-964-978 انتخاب
3- دستور تاریخی مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa5 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1000 نسخه - 12500 ریال - 1 -308-459-964 انتخاب
4- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.01 - 272 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 1000 نسخه - 37000 ریال - 7 -174-459-964-978 انتخاب
5- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.01 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 300 نسخه - 230000 ریال - 6 -0426-02-600-978 انتخاب
6- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.9 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 2500 نسخه - 38500 ریال - 5 -545-459-964-978 انتخاب
7- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.9 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -545-459-964 انتخاب
8- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 4fa0.9 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 6 -885-530-964-978 انتخاب
9- راهنمای زبانهای باستانی ایران: دستور و واژه‌نامه
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.0007 - 316 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 500 نسخه - 42500 ریال - 0 -227-459-964-978 انتخاب
10- راهنمای زبانهای باستانی ایران: دستور و واژه‌نامه
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 4fa0.0007 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 200 نسخه - 240000 ریال - 7 -0304-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9