لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (7)
تالیف (66)
ترجمه (0)
تهران (66)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جسم و جان شهر: تاملی بر حق حیات، کیفیت زندگی، شورا و شورایاری
نويسنده:احمد مسجدجامعی - روزنه - دیویی: 354.550353 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 245000 ریال - 1 -633-334-964-978 انتخاب
2- اسنادی از قیام سی تیر 1331
تهيه و تنظيم: مرکزاسنادریاست‌جمهوری ؛ به‌اهتمام:روح‌الله بهرامی ؛ زيرنظر:میرحسین موسوی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 955.0824045 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 30000 ریال - 8 -407-422-964 انتخاب
3- اسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضاشاه
زيرنظر:سیدحسین موسوی ؛ زيرنظر:هادی خانیکی ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 079.55 - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 22000 ریال - 0 -221-422-964 انتخاب
4- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1365
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2 -09-6192-964 انتخاب
5- اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران (1301 - 1357 ه ش)
زيرنظر:سیدحسین موسوی ؛ زيرنظر:هادی خانیکی ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 338.4791 - 456 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 72000 ریال - 1 -324-422-964 انتخاب
6- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1369
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 0 -13-6192-964 انتخاب
7- اسنادی از احزاب سیاسی در ایران (حزب ایران - حزب سعادت ملی ایران)
به‌اهتمام:روح‌الله بهرامی ؛ زيرنظر:سیدحسین موسوی ؛ زيرنظر:هادی خانیکی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 955.08240727 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 26000 ریال - 2 -220-422-964 انتخاب
8- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1383
مسئول طرح:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 910 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5 -41-8533-964 انتخاب
9- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1362
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8 -06-6192-964 انتخاب
10- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1371
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7 -15-6192-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7