لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (61)
تالیف (41)
ترجمه (43)
تهران (74)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنجاه سال فراز و فرود حزب توده‌ی ایران
نويسنده:محسن مدیرشانه‌چی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0824 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 29000 ریال - 2 -342-419-964-978 انتخاب
2- انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن
نويسنده:جان.ال اسپوزیتو ؛ مترجم:محسن مدیرشانه‌چی - مرکز بازشناسی اسلام و ایران - دیویی: 955.083 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 120000 ریال - 1 -78-5933-964 انتخاب
3- ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:کاظم فیروزمند ؛ مترجم:حسن شمس‌آوری - نشر مرکز - دیویی: 955.082 - 594 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1392 - 5 -389-305-964-978 انتخاب
4- ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی
نويسنده:جانت هوک ؛ مترجم:محمدجعفر زمردیان ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 551.41 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20500 ریال - 8 -084-459-964 انتخاب
5- انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن
نويسنده:جان.ال اسپوزیتو ؛ زيرنظر:محسن مدیرشانه‌چی - مرکز بازشناسی اسلام و ایران - دیویی: 955.083 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 42000 ریال - 1 -78-5933-964 انتخاب
6- مسائل نظامی و استراتژیک معاصر
نويسنده:سیدعلیرضا ازغندی ؛ نويسنده:جلیل روشندل ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 355.02 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 30000 ریال - 0 -155-459-964 انتخاب
7- ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:کاظم فیروزمند ؛ مترجم:حسن شمس‌آوری - نشر مرکز - دیویی: 955.082 - 580 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1385 - 58500 ریال - 964-305-389-X انتخاب
8- سیاستهای مقایسه‌ای
نويسنده:سیدعبدالعلی قوام ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 320.3 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 21500 ریال - 8 -531-459-964-978 انتخاب
9- سیاستهای مقایسه‌ای
نويسنده:سیدعبدالعلی قوام ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 320.3 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 24000 ریال - 8 -531-459-964-978 انتخاب
10- مسائل نظامی و استراتژیک معاصر
نويسنده:سیدعلیرضا ازغندی ؛ نويسنده:جلیل روشندل ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 355.4 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7000 ریال - 0 -155-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9