لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (35)
تالیف (43)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات رنسانس: شاعران سده‌ی هفدهم
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 608 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 0 -184-462-964 انتخاب
2- تاریخ ادبیات انگلیس: شاعران رومنتیک
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 984 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 4 -371-462-964-978 انتخاب
3- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 628 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1500 نسخه - 31500 ریال - 0 -625-459-964 انتخاب
4- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات روزگار ملکه ویکتوریا
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - 1068 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -384-462-964 انتخاب
5- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 4 -625-459-964-978 انتخاب
6- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 628 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 2000 نسخه - 145000 ریال - 4 -625-459-964-978 انتخاب
7- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات انگلیسی میانه
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - 580 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 8 -146-462-964-978 انتخاب
8- A survey of English literature I
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 1500 نسخه - 54000 ریال - 5 -402-530-964-978 انتخاب
9- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات روزگار بازگشت پادشاهی و سده‌ی هجدهم
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 670 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -367-462-964 انتخاب
10- تاریخ ادبیات انگلیس: نمایشنامه‌ی رنسانس
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمد شیدا - دانشگاه شیراز - 800 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 7 -317-462-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5