لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (35)
تالیف (43)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ادبیات انگلیسی
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه تبریز - دیویی: 820.9 - 556 صفحه - چاپ 2 سال 1371 - 2000 نسخه - 2260 ریال - انتخاب
2- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات رنسانس (بجز نمایشنامه)
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:زهرا سبحانی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 680 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 6 -181-462-964 انتخاب
3- A survey of English literature I
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 1500 نسخه - 54000 ریال - 5 -402-530-964-978 انتخاب
4- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات انگلیسی میانه
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 580 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 8 -146-462-964-978 انتخاب
5- Survey Of English Literature (i)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5300 ریال - انتخاب
6- تاریخ ادبیات: ادبیات انگلیسی قدیم
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 264 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 2000 نسخه - 1530 ریال - انتخاب
7- A survey of English literature I
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 5 -402-530-964-978 انتخاب
8- تاریخ ادبیات انگلیس: شاعران رومنتیک
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - دیویی: 820.9 - 966 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 1 -371-462-964 انتخاب
9- A survey of English literature (I)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 820.9 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -402-530-964-978 انتخاب
10- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 628 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 0 -625-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5