لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (125)
تالیف (152)
ترجمه (1)
تهران (153)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (148)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسنی ما یه بره داشت: قصه‌ای به شعر کودکانه
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 18 سال 1376 - 60000 نسخه - 1700 ریال - 9 -04-5872-964 انتخاب
2- دزده و مرغ فلفلی: شعر کودکانه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 11 سال 1379 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 6 -28-5872-964 انتخاب
3- دزده و مرغ فلفلی
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - گزارش - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 14000 نسخه - 25000 ریال - 1 -79-5872-964-978 انتخاب
4- مهمان‌های ناخوانده
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - گزارش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 21000 نسخه - 20000 ریال - 0 -34-5872-964-978 انتخاب
5- موش دم بریده: ادبیات عامیانه
نويسنده:غلامعلی لطیفی - کتابهای لاک‌پشت - 12 صفحه - خشتی - چاپ 4 سال 1365 - 10000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
6- یکی بود یکی نبود
نويسنده:غلامعلی لطیفی - لاک‌پشت - 12 صفحه - بیاضی - چاپ 5 سال 1365 - 10000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
7- دویدم و دویدم
گردآورنده:غلامعلی لطیفی - ندا - (در1جلد ) - چاپ 1 سال 1369 - 20000 نسخه - 125 ریال - انتخاب
8- حسنی ما یه بره داشت: قصه‌ای به شعر کودکانه
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1374 - 20000 نسخه - 1500 ریال - 0 انتخاب
9- دزده و مرغ فلفلی
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی ؛ تدوين:محمودرضا رحمانی‌آزاد - گزارش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 21000 نسخه - 70000 ریال - 1 -79-5872-964-978 انتخاب
10- فیل اومد آب بخوره
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 30000 نسخه - 1700 ریال - 7 -19-5872-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16