لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بت شکسته
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ گردآورنده:ریچارد کروسمن ؛ مترجم:محمود مهرداد - انتشارات هفته - دیویی: 335.43 - 283 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1362 - 3000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
2- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 0 -575-312-964 انتخاب
3- وصیتنامه اسپانیائی
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:سیروس سهامی - چاپخش - دیویی: 946.08 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -08-5541-964 انتخاب
4- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 700 نسخه - 160000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
5- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 0 -575-312-964 انتخاب
6- تلفنی‌ها
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نادعلی همدانی - آسونه - دیویی: 823.914 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 19500 ریال - 9 -2-94391-964 انتخاب
7- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 700 نسخه - 120000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
8- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 300 نسخه - 340000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
9- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
10- گفت‌وگو با مرگ (شهادتنامه اسپانیا)
نويسنده:آرتور کوستلر ؛ مترجم:نصرالله دیهیمی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - دیویی: 946.081092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -575-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2