لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (17)
تالیف (23)
ترجمه (8)
تهران (25)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان جهانی: تاریخچه، و زبان‌شناسی تطبیقی اسپرانتو
نويسنده:پیر ژانتون ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - موسسه‌ انتشارات‌ عطایی - دیویی: 499.992 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 5 -035-313-964 انتخاب
2- قلبت را به تپش وادار
نويسنده:آملی نوتومب ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - قطره - دیویی: 843.914 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 4 -029-201-622-978 انتخاب
3- قلبت را به تپش وادار
نويسنده:آملی نوتومب ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - قطره - دیویی: 843.914 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 180000 ریال - 4 -029-201-622-978 انتخاب
4- دستور زبان مقایسه‌ای فرانسه و فارسی (با اصلاحات)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 445 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 7 -0333-02-600-978 انتخاب
5- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 30000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
6- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 445.6 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 37000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
7- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
8- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 300 نسخه - 130000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
9- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 445.6 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 100 نسخه - 180000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
10- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4