لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (41)
تالیف (21)
ترجمه (35)
تهران (53)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گیلان
نويسنده:کریم کشاورز - فرهنگ ایلیا - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ریال - 9 -422-190-964-978 انتخاب
2- اشکانیان
نويسنده:میخاییل‌میخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - وانیا - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 1 -8-92233-600-978 انتخاب
3- اسلام در ایران
نويسنده:پطرو شفسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - 568 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1363 - 5000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
4- هزار سال نثر پارسی
نويسنده:کریم کشاورز - آموزش انقلاب اسلامی - 1518 صفحه - (در3جلد ) - رقعی (شومیز) - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
5- اسلام در ایران (از هجرت تا پایان قرن نهم هجری)
نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - 588 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1363 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
6- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 664 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1371 - 5100 ریال - انتخاب
7- مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب 1375
گردآورنده:بهمن کشاورز ؛ گردآورنده:شهربانوبهارک کشاورز ؛ گردآورنده:کریم کشاورز - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -14-5986-964 انتخاب
8- مقدمه فقه ‌اللغه ایرانی
نويسنده:ای.م. ارانسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - 424 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
9- مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب 1375
گردآورنده:بهمن کشاورز ؛ گردآورنده:بهارک کشاورز ؛ گردآورنده:کریم کشاورز - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
10- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 5 -106-445-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6