لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (136)
تالیف (32)
ترجمه (160)
تهران (191)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (192) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرگ (مجموعه مقالات)
نويسنده:محمد صنعتی ؛ نويسنده: سنکا ؛ نويسنده:میشل دومونتنی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 128.5 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 185000 ریال - 6 -805-422-964-978 انتخاب
2- تجربه مدرنیته: هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود
نويسنده:مارشال برمن ؛ مترجم:مراد فرهادپور - طرح نو - دیویی: 909.82 - 444 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 27000 ریال - 0 -89-5625-964 انتخاب
3- شجاعت بودن
نويسنده:پل تیلیش ؛ مترجم:مراد فرهادپور - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 179.6 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 4000 ریال - انتخاب
4- داستان‌های عامه‌پسند (مجموعه مقالات)
نويسنده:جان استوری ؛ نويسنده:جان‌رونالدروئل تالکین ؛ نويسنده:تزوتان تودوروف - سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دیویی: 809 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5 -802-422-964-978 انتخاب
5- درباره زبان و تاریخ
نويسنده:والتر بنیامین ؛ مترجم:مراد فرهادپور ؛ مترجم:امید مهرگان - هرمس - دیویی: 901 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 3 -956-363-964-978 انتخاب
6- تجربه مدرنیته: ه‍ر آن‍چ‍ه‌ س‍خ‍ت‌ و اس‍ت‍وار اس‍ت‌ دود م‍ی‌ش‍ود و ب‍ه‌ ه‍وا م‍ی‌رود
نويسنده:مارشال برمن ؛ مترجم:مراد فرهادپور - طرح نقد - دیویی: 909.82 - 548 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 600000 ریال - 8 -16-8582-600-978 انتخاب
7- جهانی شدن (مجموعه مقالات)
نويسنده:سیدسعیدرضا عاملی ؛ نويسنده:رولند رابرتسون ؛ نويسنده:حبیب حق‌خندکر - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 327.17 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 190000 ریال - 2 -803-422-964-978 انتخاب
8- روانکاوی (2) (مجموعه مقالات)
نويسنده:زیگموند فروید ؛ نويسنده:مارتین جی ؛ نويسنده:تئودوردبلیو. آدورنو - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 150.195 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 230000 ریال - 5 -659-422-964-978 انتخاب
9- رساله‌ای در باب انسان: درآمدی بر فلسفه فرهنگ
نويسنده:ارنست کاسیرر ؛ مترجم:بزرگ نادرزاده ؛ ويراستار:مراد فرهادپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 128 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 15000 ریال - 1 -132-426-964 انتخاب
10- عقلانیت (مجموعه مقالات) = Rationality (a collection of articles)
نويسنده:استیفن ترنر ؛ مترجم:سیدعلی مرتضویان ؛ مترجم:مراد فرهادپور - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 149.7 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 40000 ریال - 6 -652-422-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20