لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 796.5602555 - 248 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1363 - 2000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
2- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 796.5602555 - 240 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 10000 نسخه - انتخاب
3- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 769 - 64 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 10000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
4- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 769 - 160 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
5- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 796.5602555 - 256 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1364 - 10000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
6- راهنمای تمبرهای ایران
نويسنده:فریدون فرح‌بخش - موسسه نوین فرح‌بخش و پسران - دیویی: 796.5602555 - 256 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1364 - 10000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1