لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت اقتصادی کودکان در خانواده
نويسنده:علی دانشور - میعاد اندیشه - دیویی: 332.024 - 92 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -95-6252-622-978 انتخاب
2- تعلیم و تربیت اقتصادی از منظر اسلام
نويسنده:علی دانشور ؛ نويسنده:محمد بهستانی - میعاد اندیشه - دیویی: 297.159 - 112 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 5 -131-231-622-978 انتخاب
3- تربیت اقتصادی کودکان در خانواده
نويسنده:علی دانشور - میعاد اندیشه - دیویی: 332.024 - 116 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -97-6252-622-978 انتخاب
4- تربیت اقتصادی کودکان در مدارس
نويسنده:علی دانشور ؛ نويسنده:حجت فرج‌زاده ؛ نويسنده:آریا الهیاری - میعاد اندیشه - دیویی: 332.024 - 102 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 0 -136-231-622-978 انتخاب
5- تربیت اقتصادی کودکان
نويسنده:علی دانشور ؛ نويسنده:پوریا لک - میعاد اندیشه - دیویی: 332.024 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -078-231-622-978 انتخاب
6- تربیت اقتصادی کودکان در مدارس
نويسنده:علی دانشور ؛ نويسنده:پوریا لک - میعاد اندیشه - دیویی: 332.024 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 0 -079-231-622-978 انتخاب
7- تعلیم و تربیت اقتصادی از منظر امام علی (ع)
نويسنده:علی دانشور ؛ نويسنده:مهدی زمانی - میعاد اندیشه - دیویی: 297.9515 - 100 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 5 -128-231-622-978 انتخاب
8- تعلیم و تربیت اقتصادی از منظر اسلام
نويسنده:علی دانشور ؛ نويسنده:محمد بهستانی - میعاد اندیشه - دیویی: 297.159 - 102 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200000 ریال - 7 -265-231-622-978 انتخاب
9- تعلیم و تربیت اقتصادی از منظر امام علی (ع)
نويسنده:علی دانشور ؛ نويسنده:مهدی زمانی - میعاد اندیشه - دیویی: 297.9515 - 91 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 1 -126-231-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1